IMAGE
'އަރބިޓްރޭޝަން، މީޑިއޭޝަން އެންޑް ސެޓްލްމަންޓް' ވަރކްޝޮޕް ފެށުން
ބުރާސްފަތި, 02 ޑިސެމްބަރ 2021
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ) ގެ 'ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް' ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 1-2 އަށް އަރބިޓްރޭޝަން، މީޑިއޭޝަން، ސެޓްލްމަންޓް (Arbitration, Mediation and Settlement) ގެ ނަމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަރކްޝޮޕެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ވޯރކްޝޮޕް އޮން ހޭންޑްލިންގ ސްޓްރެސް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ހޮނިހިރު, 20 ނޮވެމްބަރ 2021
ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ)އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، އީ.ޔޫ އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ވޯރކްޝޮޕް އޮން ހޭންޑްލިންގ ސްޓްރެސް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓްގެ 02 ވަނަ ވޯކްޝޮޕް ކޯޓުތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، މިއަދު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
2021 ނޮވެންބަރު 11-13 އަށް އދ. ހަންޏާމީިދޫގައި ބޭއްވުނު، އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 08 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ސެޝަންތައް ނިންމާލައިފި
އަނގާރަ, 16 ނޮވެމްބަރ 2021
.މިހިނގާ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 11-13 އަށް، އދ. ހަންޏާމީދޫގައި ބޭއްވުނު، އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ 8 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން، ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ ސެޝަންތައް ނިންމާލައިފިއެވެ. މީގެތެރޭގައި، ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑް، ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް، ކްރިމިނަލް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން ސަޕޯޓް ސްޓާފު ކެޓެގަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދުނު ޚާއްޞަ ސެޝަންތައް ހިމެނެއެވެ އދ. އަތޮޅުގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ވޯރކްޝޮޕް އޮން ހޭންޑްލިންގ ސްޓްރެސް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
އަނގާރަ, 02 ނޮވެމްބަރ 2021
  .ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީ.ޔޫ)އިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސަޕޯޓިންގ ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ރިފޯރމް އެންޑް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، އީ.ޔޫ އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) ގުޅިގެން، ވޯރކްޝޮޕް އޮން ހޭންޑްލިންގ ސްޓްރެސް އެންޑް ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓާއި ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ވަނީ ޑީ.ޖޭ.އޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިއަދުގެ މި ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ސްޕީޑް ޓައިޕިންގް ޓްރެއިނިންގ އިން ދިވެހި ފޯރ ޖުޑިޝަރީ
ހޯމަ, 01 ނޮވެމްބަރ 2021
.ޖުޑިޝަލް އެކެޑަމީ ގެ ފަރާތުން "ސްޕީޑް ޓައިޕިންގ ޓްރެއިނިންގ އިން ދިވެހި ފޯރ ޖުޑިޝަރީ" ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް 2021 ނޮވެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ހަފްތާގެ މުއްދަތައް  ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައެވެ. މި  ޕްރޮގްރާމް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ އަޑުއެހުންތައް ޓައިޕްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި،  އަދި ކޯޓުތަކުގެ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ޓައިޕްކުރާ އިދާރީ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން، 'ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑިޝަލް ޓްރެއިނަރސް' ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ބުރާސްފަތި, 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ)... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE "ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް
ބުރާސްފަތި, 26 އޯގަސްޓް 2021
    ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުުޤޫބާތު) ގެ 1000 ވަނަ މާއްދާގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި، ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް
އާދީއްތަ, 18 ޖުލައި 2021
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ފެށުން
އާދީއްތަ, 11 ޖުލައި 2021
ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

Bandeyri Pay Link


ކުށާއި ދަރަނީގެ ރިކޯޑު ސާފު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

images ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ސާފުކުރާ ފޯމް

ނޯޓް

  • ރެކޯޑު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނީ މި ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އީމެއިލް
    records@judiciary.gov.mv އަށެވެ.
  • ރެކޯޑު ސާފުކުރަން ޖަދުވަލު ފޯމު 1 ހުށަހަޅާއިރު، ހުރިހައި ކޯޓުތަކުން (ޖުވެނައިލް ކޯޓު ފިޔަވައި) ރެކޯޑު ބެލެވޭނީ ކުށާއި ދަރަނީގައި ފާހަގަ ލުމުންނެވެ.

  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކަށެވެ.

3340811, 3340812, 3340813, 3340904

ފޭސްބުކް

IMAGE ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މަގުޗާޓް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި
ބުދަ, 01 މޭ 2019
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސް ވަފުދެއް ތުރުކީ ވިލާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ބުރާސްފަތި, 14 މާޗް 2019
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާނާގުޅޭ
އާދީއްތަ, 19 މާޗް 2017
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލައިގެންފި
ބުދަ, 21 ޑިސެމްބަރ 2016
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ހުށަހެޅި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
ބުރާސްފަތި, 06 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޤާނޫނީ ވަކީލު، އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ބުދަ, 27 މާޗް 2019
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ސެމިނަރ ފެށިއްޖެ
އަނގާރަ, 24 އޭޕްރީލް 2018
ލ. އަތޮޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް 37 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު މުސްކުޅިކުރައްވައިފި
ބުދަ, 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 37 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިލައިފި
ބުދަ, 04 ޑިސެމްބަރ 2019
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކޯޓު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވައިފި
އަނގާރަ, 03 ޑިސެމްބަރ 2019
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno