IMAGE
ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާގުޅޭ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
އާދީއްތަ, 22 ޖެނުައަރީ 2017
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު (2016/18) އަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާކުރުމުގެގޮތުން މިއަދު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވި މި ސެޝަން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
"ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭސް" ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފުކޮށްފި
އަނގާރަ, 17 ޖެނުައަރީ 2017
ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭހަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ޤާނޫނާ ޤަވާއިދުތަކާ ޙަލާދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުތަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް ފެންނަން ހުންނާނޭހެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާބޭހެކެވެ. ޤާނޫނުތައް ގިންތިކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޑޭޓާބޭސްގައި، ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް ފެނިގެންދާއިރު، އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް އައިސްފައިވާނަމަ، އެ އިޞްލާޙެއް އައިސްފައިވާކަން،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު އަދި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 20000 އަށްވުރެ މަތީގައި
ބުރާސްފަތި, 05 ޖެނުައަރީ 2017
2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ 17712 މައްސަލައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 20116 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މިއީ މިހާ ގިނަ މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދުވެސް ވަނީ 20000... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ - 2017
އާދީއްތަ, 01 ޖެނުައަރީ 2017
މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
މީހުން ޓްރެފިކު ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން
ބުރާސްފަތި, 22 ޑިސެމްބަރ 2016
މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ، ގައިޑްލައިންތަކާއި އަދި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރާޓިން ޕްރޮސީޖިއަރސް ( އެސް. އޯ. ޕީ ) އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގައިނޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ކޯޓާއި ޑިޕާޓުމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

ޑުއިންގ ބިޒްނަސް

 

gh

ލޯ ރިޕޯޓް އެޕް

 

gh

IMAGE ޝަރުޢީދާއިރާގެ ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގައި ކާމިޔާބު އަހަރެއް
ހުކުރު, 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2016
2016 ވަނަ އަހަރަކީ ޢުމްރާނީގޮތުން ޝަރުޢީދާއިރާ ގިނަގުނަ ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިޔަށް
ބުރާސްފަތި, 25 ފެބްރުއަރީ 2016
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ރީތިކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ
ބުދަ, 10 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ސ.ހިތަދޫއަށް މިއަދުކުރި ވިއްސާރައިގައި ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފެން ވަނުމާގުޅިގެން ޝަރީޢަތްތައް މެދުކަނޑާލުން
އަނގާރަ, 30 އޯގަސްޓް 2016
ސ.ހިތަދޫއަށް މިއަދުކުރި ވިއްސާރައިގައި ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފެން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއިރާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްވެލުން
އާދީއްތަ, 14 އޯގަސްޓް 2016
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަކީ،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE "ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭސް" ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފުކޮށްފި
އަނގާރަ, 17 ޖެނުައަރީ 2017
ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭހަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު އަދި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 20000 އަށްވުރެ މަތީގައި
ބުރާސްފަތި, 05 ޖެނުައަރީ 2017
2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ - 2017
އާދީއްތަ, 01 ޖެނުައަރީ 2017
މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ލީގަލް ފްރެޓަރނިޓީ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމުކުރެވެންޖެހޭ ކަންތައްތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން
އާދީއްތަ, 06 ނޮވެމްބަރ 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރުން.
ބުރާސްފަތި, 03 ނޮވެމްބަރ 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދާއި، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން ކޯޓުތަކުގެ ޙުރުމަތް ކަނޑަމުންދާ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފި
ހޯމަ, 31 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދާއި، އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙުސައިން ކޯޓުތަކުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

-

IMAGE ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާގުޅޭ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި
އާދީއްތަ, 22 ޖެނުައަރީ 2017
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު (2016/18) އަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 2014 އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ސެމިނާރު
ހޮނިހިރު, 10 ޑިސެމްބަރ 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، މާލޭގެ ކޯޓުތަކުގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި
ހުކުރު, 04 ނޮވެމްބަރ 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

foiy

jdiary