BANNER 28.06.2018

IMAGE
ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާބެހޭ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި
ހޮނިހިރު, 26 އޮކްޓޯބަރ 2019
އއ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ އަދި ލ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދ އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ސެމިނާރު އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޑރ.ޢަބްދުﷲ ނަޒީރު އެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހޮނިހިރު, 26 އޮކްޓޯބަރ 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ސިވިލް ކޯޓާއި، ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން، ސްޓެލްކޯގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގައި 01 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ 52 ކޯޓު އޮފިސަރުން ބައިވެރިއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި
ހުކުރު, 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް ޓަކައި "ޖުޑީޝަލް ސިމްޕޯޒިއަމް އޮން ފެމިލީ ޖަސްޓިސް"ގެ ނަމުގައި ސިމްޕޯޒިއަމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއާއި ފެމިލީ ކޯޓާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން، ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މި މަހުގެ 27 އިން 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި
ހުކުރު, 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް ޓަކައި "ޖުޑީޝަލް ސިމްޕޯޒިއަމް އޮން ފެމިލީ ޖަސްޓިސް"ގެ ނަމުގައި ސިމްޕޯޒިއަމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއާއި ފެމިލީ ކޯޓާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން، ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މި މަހުގެ 27 އިން 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2019 ބާއްވައިފި
އަނގާރަ, 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
"ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2019" މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ، މި ބައްދަލުވުމުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2019 ބާއްވައިފި
އަނގާރަ, 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
"ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން 2019" މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދަށުކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
ހޮނިހިރު, 24 އޯގަސްޓް 2019
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް، ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ދިދަ ބައިދަނޑިއަށް ތިރިކުރުމަށް ނިންމަވައިފި
ބުރާސްފަތި, 04 ޖުލައި 2019
ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މޫސާ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

ޓްވިޓަރ

ފޭސްބުކް

app

IMAGE ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މަގުޗާޓް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި
ބުދަ, 01 މޭ 2019
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސް ވަފުދެއް ތުރުކީ ވިލާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ބުރާސްފަތި, 14 މާޗް 2019
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާނާގުޅޭ
އާދީއްތަ, 19 މާޗް 2017
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލައިގެންފި
ބުދަ, 21 ޑިސެމްބަރ 2016
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ހުށަހެޅި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
ބުރާސްފަތި, 06 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޤާނޫނީ ވަކީލު، އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ބުދަ, 27 މާޗް 2019
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ސެމިނަރ ފެށިއްޖެ
އަނގާރަ, 24 އޭޕްރީލް 2018
ލ. އަތޮޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް 37 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު މުސްކުޅިކުރައްވައިފި
ބުދަ, 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 37 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާބެހޭ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި
ހޮނިހިރު, 26 އޮކްޓޯބަރ 2019
އއ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ އަދި ލ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާބެހޭ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހޮނިހިރު, 26 އޮކްޓޯބަރ 2019
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި
ހުކުރު, 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
freehdporn.mobi