BANNER 28.06.2018

IMAGE
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ދިރާގާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު " ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް" ނިންމުމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދިރާގާއި ހަވާލުކޮށްފި
އަނގާރަ, 22 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވާޞަލާތީ ވިއުގަ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ކޯޓުތައް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅައިލައި، ކޯޓުތަކުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި، 2016 ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކަށާއި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވައިފި
ބުރާސްފަތި, 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތައް އަދި އިދާރާތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އޯޑިއޯ، ވީޑިއޯ އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސްގެ ލައިސަންސް މިއަދު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ( 2020 ސެޕްޓެމްބަރ 17) ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭ.އެސް.ސީ) ގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ހަދިޔާކޮށްދެއްވި ތަކެއްޗާއި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ސިވިލް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ލ.މާވަށް، ވިކްޓަރީހައުސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ހަމަޖައްސައިފި
ހޯމަ, 24 އޯގަސްޓް 2020
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް، ލ.މާވަށް، ވިކްޓަރީހައުސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސި ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި
އާދީއްތަ, 23 އޯގަސްޓް 2020
  ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ މިއަދު 23 އޮގަސްޓު 2020 ގައި ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ. އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަހީދު ޢަލީ އަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއަށް މެދުނުކެނޑި 23 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ އަކީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މަދީނާއިން އަރަބި ބަހުގެ ރޮނގުން ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވައިގެން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
އަލަށް ހުވާ ކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީން ހިންގަމުންދާ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން ނަންގަވައި ދެއްވައިފި
ބުދަ, 15 ޖުލައި 2020
  2020 ޖޫން 28 ގައި ނ. ހޮޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޝަރީފުގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން 3 (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ބްރީފިންގ ސެޝަން) 2020 ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00-18:00 އަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައި ދެއްވީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން އެވެ.... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކަށާއި އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އައި.ޓީ އިކުއިޕްމަންޓްސް ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވައިފި
ބުރާސްފަތި, 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތައް އަދި އިދާރާތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ސިވިލް ކޯޓުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަޤާމަށް ލ.މާވަށް، ވިކްޓަރީހައުސް، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރަފީޢު ހަމަޖައްސައިފި
ހޯމަ, 24 އޯގަސްޓް 2020
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 21-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި
އާދީއްތަ, 23 އޯގަސްޓް 2020
  ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަލްއުސްތާޛު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

Bandeyri Pay Link

ޓްވިޓަރ

ފޭސްބުކް

app

IMAGE ފަނޑިޔާރުގޭގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް އިޞްލާޙްކުރުމުގެ މަގުޗާޓް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި
ބުދަ, 01 މޭ 2019
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިޞްލާޙްކުރުމަށްޓަކައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސް ވަފުދެއް ތުރުކީ ވިލާތަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ބުރާސްފަތި, 14 މާޗް 2019
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާނާގުޅޭ
އާދީއްތަ, 19 މާޗް 2017
ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ބަލައިގެންފި
ބުދަ, 21 ޑިސެމްބަރ 2016
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހުން ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ހުށަހެޅި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޤާނޫނީ ވަކީލު އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ހަމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި
ބުރާސްފަތި, 06 އޮކްޓޯބަރ 2016
ޤާނޫނީ ވަކީލު، އަޙްމަދު ނާޡިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސަސްޕެންޑުކޮށްފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ބުދަ, 27 މާޗް 2019
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ސެމިނަރ ފެށިއްޖެ
އަނގާރަ, 24 އޭޕްރީލް 2018
ލ. އަތޮޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް 37 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު މުސްކުޅިކުރައްވައިފި
ބުދަ, 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 37 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިލައިފި
ބުދަ, 04 ޑިސެމްބަރ 2019
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ކޯޓު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވައިފި
އަނގާރަ, 03 ޑިސެމްބަރ 2019
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކޯޓު އޮފިސަރުންގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno