ކޮމިޓީތައް

ނަން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޚާލިދު ޤާސިމް
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢައްބާސް
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ފާޠިން
އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޝިދު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހައިލަމް މުޙައްމަދު