ކޮމިޓީތައް

ނަން
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އިމްރާން ވަޖުދީ
ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ހުސައިން އިރުފާން
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ވާހިދު އިބްރާހިމް