ކޮމިޓީތައް

ނަން
ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހައިލަމް މުޙައްމަދު