ތައާރަފް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ އާއްމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 1-21 (ހ) ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ އިދާރާއެކެވެ. މި ގާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން މި ޑިޕާޓްމަންޓް އަލުން އުފެދުމާއެކު ހަމަ އެ ނަމުގައި ކުރިން ހިނގަމުންދިޔަ ޑިޕާޓްމަންޓް ވަނީ އުވިފައެވެ. އަދި، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއި މާލީ ޒިންމާތައް ވަނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނުގެ 45 ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެ މަތިން އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީހެވެ.

ވިޜަން

އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރޮނގުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އައު އެފެއްދުންތެރި މަރުކަޒަކަށްވުން.

މިޝަން

ފަސޭހަކަމާއި ހަލުވިކަމާއެކު މަތީ ފެންވަރުގެ އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށާއި ކޯޓުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކޯޓުތައް ހިންގުމަށާއި ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތަކާއި އުސޫލުތައް ކޯޓުތަކުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެކުލަވާލުމާއި ހިންގުން.

ތާރީހާއި މާޒީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާގެ އައު ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އުވި، ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި "ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް" ގެ ނަމުގައި 2008 ވަނަ އަހަރު އިދާރާއެއް އުފެދުނެވެ. އަދި، 2018 ސެޕްޓެމްބަރު 04 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނު ތަސްދީގްކުރުމާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ އާއްމު އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އެ ގާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ދަށުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ދަށަށް ބަދަލުވެފައިވެއެވެ. އަދި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެ ކޮމިޝަންގެ ދަށުން "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" ގެ ނަމުގައި ވަކި އޮފީހެއް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އެ ނަމުގައި އެ އޮފީސް އުފެދުނީ 2018 އޮކްޓޯބަރު 01 ގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ އިދާރާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކޯޓުގެ ރޫލިންގ ނަންބަރު 2008/SC-RU/01 (2018 ޑިސެމްބަރ 02) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގަން ފަށާފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން، 2010 އޮކްޓޯބަރު 21 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު އަށް އަމަލުކުރަންފެށުމާ ހަމައަށް އެގޮތުގައި އެ ޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުން ގޮސް، އެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އެ އިދާރާ އުވި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިނގާ ގޮތަށް ހަމަ އެ ނަމުގައި އައު އިދާރާއެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ އިދާރާ ހިނގަން ވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރުމުގެ ކުރިން ހިނގި ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ރޫލިން ނަންބަރު 2011/SC-RU/02 (2011 މާރިޗް 14) އިން ކަނޑައެޅުމާއެކު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނަށް 2 ވަނަ އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ގާނޫނު 2019 ސެޕްޓެމްބަރ 03 ގައި ތަސްދީގްކުރުމާ ހަމައަށް އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ އާއްމު އިދާރީ ކަންކަން އެ ގޮތުގެ މަތިން އަނެއްކާވެސް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno