ތައާރަފް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވާއި ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2008/SC-RU-/01 (02 ޑިސެމްބަރ 2008) ރޫލިންގްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މި އިދާރާ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެތިއްބެވި ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީވަމުން ގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް 07 އޯގަސްޓް 2007 ވަނަ ދުވަހު ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ހަމައަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އިންނެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ ކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބަލަހައްޓާ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވައްސަސާއެވެ. ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީކަންކަން އިންތިޒާމުކޮށް ބަލަހައްޓާ އިދާރާ " ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން" މިނަމަށް ބަދަލުވީ 01 އޮކްޓޯބަރ 2008 ގައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިމާރާތްތަށް ކުރުމާއި، މަރާމާތުތައް ކުރުމާއި، ޓެކޮނޮލޮޖީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މީހުންބިނާކުރުމާއި، ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ޝާއިޢުކުރުމާއި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަކިކުރުން އަދި އިދާރީއެންމެހާ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގުމެވެ.

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަސައްކަތަށް މަގުދައްކައިދޭ ޤާނޫނުތަކާއި އުޞޫލްތައް:

- ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު.

- ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު.

-  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާންމު ސިޓީތައް.

- ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރތައް.

-  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސްގެ ނިންމުންތައް.

 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ދަށުގައިވާ ބިންތައް:

-  ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް / މ.އޯކިޑްމަގު، މާލެ

-  ޖުޑީޝަލް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ / ވިލިމާލެ

-  ފެމިލީ ކޯޓް / ކާވެންޏާބެހޭބައި

-  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް ޢިމާރާތްކުރާ ބިން / މެދުޒިޔާރަތްމަގު، ހެންވޭރު (96 ނަންބަރު ކޮށި)

-ކޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް ޢިމާރާތްކުރާ ބިން /  ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

sakarya escort
beylikduzu escort istanbul escort beylikduzu escort atakoy escort
anne porno
sakarya escort
evden eve nakliyat
free porn videos
konya escort
bodrum escort bayan
antalya bayan escort
sex watch