ސޯޝަލް މީޑިއާ

 

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް:

- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓްއަކީ www.judiciary.gov.mv އެވެ.

- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކީ @Djajudiciary  އެވެ.

- ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސައުންޑްކްލައުޑް އެކައުންޓަކީ DJA MALDIVES އެވެ.

-ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓަކީ @mvjudiciary އެވެ.