އިދާރާގެ އިސްވެރިން

 Rizna

 ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ

 ފޮޓޯ  ނަން  މަޤާމް  ސެކްޝަން  ގުޅޭނެ ނަންބަރު
 2  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝުޖާޢު  އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވެއިލެންސް  3340868
 Abbaas

 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ އައްބާސް މުޙައްމަދު

ޑިރެކްޓަރ ޓްރަޔަލް ސަރވިސް 3340782
 4  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް 3340881
 5  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ އާކައިވް  3014512
 6  އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރައުޝަން  ޑިރެކްޓަރ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް  3340850
   ޑރ.މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު ޑިރެކްޓަރ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސަރޗް  3340870
  އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ފްރަންޓް އޮފީސް އެންޑް ހައުސްކީޕިންގ 3340786
 7  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަމީން  ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމަންޓް  3340991
SUHAD3.jpg  އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ލީގަލް އޮފިސަރ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް  3340845
 SUHAD3.jpg އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ލީގަލް އޮފިސަރ ލީގަލް އެންޑް ސަޕޯޓް  3340833
 10  އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕޮރޮގްރާމަރ  ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮފްމަންޓް  3340801
 aliahmed  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮޕަޓީ މެއިންޓެނަންސް  3340787
 Ameera.jpg  އަލްފާޟިލާ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

 3340810
   އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ފަޒީލް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  3340825
Shamra.jpg   އަލްފާޟިލާ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސަރޗް  3340825
 Kinaanath 4.jpg އަލްފާޟިލާ ކިނާނަތު ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް
 15  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހިމް  އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް  3340842