އިދާރާގެ އިސްވެރިން

 Rizna.jpg

 ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ

 ފޮޓޯ  ނަން  މަޤާމް  ސެކްޝަން
Yush އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޔުޝްފާ ޝާކިރު ޑިރެކްޓަރ ސީ.ޖޭ.އޭ ބިއުރޯ 3340833
 Mohamed Shujaau 1529  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ޝުޖާޢު  އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ސަރވެއިލެންސް  3340868
SUHAD3.jpg 

އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު 

ލީގަލް އޮފިސަރ  ލީގަލް އެންޑް ސަޕޯޓް  3340845 
 Mode  އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު އަލީ ޑިރެކްޓަރ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ރިސަރޗް  3340820
 Saeed  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ  ޖުޑީޝަލް އާކައިވް 3340065
 Raushan  އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރައުޝަން  ޑިރެކްޓަރ  ހިއުމަން ރިސޯސަސް މެނޭޖްމަންޓް 3340850
Ahmed Mohamed  އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 3340989 
Aisthu  އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޙުސައިން
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ފްރަންޓް އޮފީސް 3340810
 Azhath އަލްފާޟިލާ އަޒްހަތު ރުޝްދީ   ޑިރެކްޓަރ ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ   3390726
Nagma.jpg  އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނަގްމާ   އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ   ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް  3340881
Mahir  އަލްފާޟިލް ޢަލީ މާހިރު ސީނިއަރ ނެޓްވޯކް އިންޖިނިއަރ  ނެޓްވަރކް މެނޭޖްމަންޓް 3340991
SUHAD3.jpg  އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު ލީގަލް އޮފިސަރ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 3340845
 Ali Adam  އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕޮރޮގްރާމަރ  ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮފްމަންޓް 3340801
 Ahmed Ali  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮޕަޓީ މެއިންޓެނަންސް 3340787
 Ahmed Mohamed އަލްއުސްތާޛު އަހުމަދު މުޙައްމަދު ޑިރެކްޓަރ

ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް

3340989
      މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް 3340830
15 އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްވާޙިދު އިބްރާހިމް އެސިސްޓެންޓް ޕޮރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މެނޭޖްމަންޓް 3340842
 Mizu  އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މިޒްނާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެންޑް ރިސަރޗް 3340825
 Kinaanath 4.jpg އަލްފާޟިލާ ކިނާނަތު ޢަލީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް 3340870