ޕަބްލިކޭޝަން

 • ނަން:
  ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިން މޯލްލްޑިވްސް އަ ޖުޑީޝަލް ޕާސްޕެކްޓިވް 2016
 • ފޮތް:
  /doing_biz.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 13
 • Size:
  Size: 2.1 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޖުޑީޝަލް ޕްލޭނަރ 2016
 • ފޮތް:
  /jdiary.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 34
 • Size:
  Size: 3.0 MB
 • Download:
 • ނަން:
  އަތްމަތީ ފޮތް - ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝާން
 • ފޮތް:
  /foiy.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 52
 • Size:
  Size: 4.5 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޕާފޯމަންސް ރިޕޯޓް
 • ފޮތް:
  /dhip.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 16
 • Size:
  Size: 1.3 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަހުގެ ކޭސް މެނޭޖް ކުރިގޮތުގެ އުސްއަލިތައް
 • ފޮތް:
  /dhivhyps.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 32
 • Size:
  Size: 2 MB
 • Download:
 • ނަން:
  ބަޖެޓް ރިޕޯޓް 2017
 • ފޮތް:
  /budget_rpt.png
 • No. of Pages:
  No. of Pages: 43
 • Size:
  Size: 4.0 MB
 • Download: