ކޮމިޓީތައް

ހޯދާ:
ކޮމިޓީ
ނަން
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ އަމީރާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ވާހިދު އިބްރާހިމް
ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢައްބާސް
ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޢަލީ
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ފައިޞަލް އާދަމް
އެސިސްޓެންޓް ޗީފް ކޯޓް މާސްޓަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޝިދު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ހައިލަމް މުޙައްމަދު
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު އަލީ
ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލާ ޘަމްރާ މުޙައްމަދު