ސ. މަރަދޫއިން އިމާރާތެއް ކުށްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

23-07-2017 - 198-f-2017-37

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

19-07-2017 - 198-f-2017-36

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

17-07-2017 - 198-f-2017-32

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

17-07-2017 - 198-f-2017-31

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

17-07-2017 - 198-f-2017-30

މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

17-07-2017 - 198-f-2017-28

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

10-07-2017 - 198-f-2017-27

ގްރިލް ޖެހުމާ ގުޅޭ

10-07-2017 - 198-f-2017-25

ސެކިއުރިޓީ ބަލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ - ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ

04-07-2017 - 198-f-2017-24

ސެކިއުރިޓީ ބަލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ - ޑްރަގް ކޯޓު

06-06-2017 - 39733

ސެކިއުރިޓީ ބަލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ - ފެމިލީ ކޯޓު

06-06-2017 - 66608

ސެކިއުރިޓީ ބަލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭ - ސިވިލް ކޯޓު

06-06-2017 - 33028

ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ރެކްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު

26-04-2017 - 198-f-2017-10

ފައިލް ސްޓޯރޭޖް ރެކްއެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު

20-04-2017 - 198-f-2017-9

ނ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

28-02-2017 - d12c-2017-02

ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

22-02-2017 - q10c-a-2-17-03

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯތުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

16-02-2017 - 198-f-2017-6

މ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

14-02-2017 - 43806

އއ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

08-02-2017 - u2mc-a-2017-02

ފ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

30-01-2017 - l6mc-d-2017-03

ތަފާސް ހިސާބުފޮތް ޗާޕްކުރުމާގުޅޭ

26-01-2017 - 198-f-2017-4

ބޭންކުއެޓް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއިގުޅޭ

26-01-2017 - 198-f-2017-5

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

25-01-2017 - 14-a-2017-2

ދެ ފާޚާނާ ބްލޮކެއް ނަގައި އެތަން މަރާމާތުކުރުމާގުޅޭ

25-01-2017 - 198-e-201703

ވ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާގުޅޭ

23-01-2017 - j03c-2017-02