IMAGE
އަލްމަރްޙޫމް އާދަމް ޝަރީފްގެ ހަނދާނުގައި
އާދީއްތަ, 21 އޯގަސްޓް 2016
ދައުލަތަށާއި ޝަރުޢީދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުންގެންދެވި ހ.ވީސަންގެ އަލްމަރްޙޫމް އާދަމް ޝަރީފް، މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 60 އަހަރުފުޅެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއިރާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްވެލުން
އާދީއްތަ, 14 އޯގަސްޓް 2016
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަކީ، ގުޅުން ބަދަހި އެކުވެރި ޢާއިލާތަކަކަށް ހެދުމަށާއި އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮއްޕަށް ނެގި މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
ހޮނިހިރު, 13 އޯގަސްޓް 2016
ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮއްޕަށް ނެގި މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮފި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތުގައެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤުޞަދަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއާ އަލަށް ގުޅޭ  މިމުވައްޒަފުންނަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ހެދުމުގެ އިތުރުން. ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ފުރިހަމަ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ޕަރފޯމަންސް، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު، ރަނގަޅު!
ބުރާސްފަތި, 11 އޯގަސްޓް 2016
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ޕަރފޯމަންސް، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު، ރަގަޅު ކަމަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ޝާއިޢުކުރި ޝަރުޢީދާއިރާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
"ވޯލްޑް ޑޭ އަގެއިންސްޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ފޮނުއްވާ ޚިޠާބު
ހޮނިހިރު, 30 ޖުލައި 2016
އިންސާނީ ވަގުފާރިއާދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންމިދާ "ވޯލްޑް ޑޭ އަގެއިންސްޓް ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ގެ މުނާސަބަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ، މި ލާއިންސާނީ ޢަމަލާދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންމިގެންދާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާ ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE އަލްމަރްޙޫމް އާދަމް ޝަރީފްގެ ހަނދާނުގައި
އާދީއްތަ, 21 އޯގަސްޓް 2016
ދައުލަތަށާއި ޝަރުޢީދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުންގެންދެވި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮއްޕަށް ނެގި މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
ހޮނިހިރު, 13 އޯގަސްޓް 2016
ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮއްޕަށް ނެގި މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ޕަރފޯމަންސް، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު، ރަނގަޅު!
ބުރާސްފަތި, 11 އޯގަސްޓް 2016
ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ޕަރފޯމަންސް، 2015 ވަނަ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިޔަށް
ބުރާސްފަތި, 25 ފެބްރުއަރީ 2016
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ރީތިކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ
ބުދަ, 10 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ޓީމެއް ޅ.ނައިފަރުގައި
ހޮނިހިރު, 10 އޮކްޓޯބަރ 2015
ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއިރާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްވެލުން
އާދީއްތަ, 14 އޯގަސްޓް 2016
ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަކީ،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބާއްވައިފި
އަނގާރަ, 26 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަފުލާ
ހޯމަ, 25 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ސިވިލް ކޯޓުގެ "ތުޅުދަނޑި" 2016ގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކޮށްފި
އާދީއްތަ, 17 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 01 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބަށް އަންގާ އެންގުން
ހޯމަ, 11 ޖުލައި 2016
ސިވިލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި، ނެރޭއަމުރުތަކާއި، ނިންމާ ނިންމުންތަކާ މެދުގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
އަނގާރަ, 24 މޭ 2016
ޑްރައިވަރ (ވަގުތީ) ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 02 ޖޫން 2016 ވާ ބުރާސްފަތި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހައިކޯޓު ދެކުނުގޮފީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަރާވީސް 1437
އަނގާރަ, 28 ޖޫން 2016
ހައިކޯޓު ދެކުނުގޮފީގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަންގަވައިގެން، ސ.ހުޅުދޫމީދޫގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
އާދީއްތަ, 29 މޭ 2016
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ކަމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު
ހޯމަ, 23 މޭ 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ