IMAGE
"ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދަނީ
ބުދަ, 04 މޭ 2016
އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން (އައި.އޯ.އެމް) އާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ "ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް" ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ފަށައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޮލޯކިއަމްއަކީ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އާގުޅޭގޮތުން ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވައިފި
ބުދަ, 04 މޭ 2016
ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަރީގެ ޙާލަތު ބަޔާންކޮށްދޭ ޚިޠާބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އިއްވަވައިދެއްވާފައިވަނީ ޖުޑީޝަރީ އަހަރު 2016 އިފްތިތާޙްކުރުމަށްޓަކައި ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.   މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ
ބުރާސްފަތި, 28 އޭޕްރީލް 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ 8% އިތުރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާއަށް ވުރެ 8% އިތުރުވެއްޖެއެވެ. 2015 ވަނަ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި 4820 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވީނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
އަނގާރަ, 26 އޭޕްރީލް 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް، ޏ. ފުވައްމުލަކު، މުރަކަ، ދަޑިމަގު، އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު މާޖިދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިންގުމާބެހޭ ޤަވާޢިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު މާޖިދު ޢައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 26 އޭޕްރިލް 2016 ގައެވެ.  އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ހޯމަ, 25 އޭޕްރީލް 2016
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 9 މޭ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި
އަނގާރަ, 26 އޭޕްރީލް 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރގެ މަޤާމަށް، ޏ. ފުވައްމުލަކު،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
13 އޭޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ޤަރާރު
ބުދަ, 13 އޭޕްރީލް 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE "ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދަނީ
ބުދަ, 04 މޭ 2016
އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން (އައި.އޯ.އެމް) އާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ
ބުރާސްފަތި, 28 އޭޕްރީލް 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ހޯމަ, 25 އޭޕްރީލް 2016
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިޔަށް
ބުރާސްފަތި, 25 ފެބްރުއަރީ 2016
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ރީތިކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ
ބުދަ, 10 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ޓީމެއް ޅ.ނައިފަރުގައި
ހޮނިހިރު, 10 އޮކްޓޯބަރ 2015
ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުން
ހޯމަ, 25 އޭޕްރީލް 2016
ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިއުމާގުޅިގެން މިއަދު (25... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި
އާދީއްތަ, 03 އޭޕްރީލް 2016
  ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތް ދޭން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި
އާދީއްތަ, 03 އޭޕްރީލް 2016
  ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތް ދޭން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލްކޯޓަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
ބުދަ, 13 އޭޕްރީލް 2016
ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލްކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ސިވިލް ކޯޓުގެ "ތުޅުދަނޑި" 2016ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކޮށްފި
ހޮނިހިރު, 09 އޭޕްރީލް 2016
ސިވިލް ކޯޓަށް އެނަމެއް ނިސްބަތްވާ މަދަނީ ކޯޓު އުފެދުނު ހިސާބުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި
ބުރާސްފަތި, 07 ޖެނުައަރީ 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE އިޢުލާން – ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ
އަނގާރަ, 15 ޑިސެމްބަރ 2015
މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ސ.ހުޅުދޫއާއި، ސ.މީދޫއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 3 ގޭގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ