IMAGE
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ރީތިކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ
ބުދަ, 10 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ. މިފިޔަވަހީގައި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ ބޭރުގައި ކުލަލުމާއި، ބޭރު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ދިއްލުމާއި، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު ރަނގަޅުކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތައް ބެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ ފުއްކަފަ ގޯޅީގެ އެންޓްރެންސް މަރާމާތުކޮށް، ނަންބޯޑުތައް ޖަހައި،... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ހޯމަ, 08 ފެބްރުއަރީ 2016
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ 4 މަޤާމަކަށާއި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ 2 މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، 16 ފެބުރުވަރީ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:30 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ޖިނާއީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރު ނެރުމާއި އަސާސީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމާއި ދައުލަތުގެ ޢާންމު ނިޒާމް ހިފެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި ސަރކިއުލަރ
އާދީއްތަ, 07 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖިނާއީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރުތަކާއި ކުށުގެ ޢަމަލުތަކާ ގުޅިގެން އިޖުރާއީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސަރކިއުލަރ އެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުއްވި ނަންބަރު 2016/05/SC ސަރކިއުލަރ ގެ ދަށުން، ޖިނާއީ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ނެރެންޖެހޭ ކޯޓު އަމުރުތައް ނެރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރަންވީ ކަންތައްތައް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ވަފުދެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އާދީއްތަ, 07 ފެބްރުއަރީ 2016
ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ވަފުދެއް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. 11 ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މި ވަފުދުގައި ކޮމަންވެލްތް މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް) ގެ ވައިސް ޗެއަރ، ގަޔަނާގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ މރ.ކާރލް ގްރީނިޖް އާއި ގަޔަނާގެ އެމްބެސެޑަރ މރ.ޢަބްދުލް ހަލިމް މަޖީދު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިކުރުމާގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ
ހޮނިހިރު, 06 ފެބްރުއަރީ 2016
މިހާރަކަށް އައިސް، ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާގޮތަށް ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިކުރުމަށް އެދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވާންވާނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ހައިބަތާ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވޭ، ހަމައެކަނި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ހޯމަ, 08 ފެބްރުއަރީ 2016
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ 4 މަޤާމަކަށާއި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ 2... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިކުރުމާގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ
ހޮނިހިރު, 06 ފެބްރުއަރީ 2016
މިހާރަކަށް އައިސް، ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް ބައިވެރިވާގޮތަށް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ޚިދުމަތްތެރިއެއް
ބުރާސްފަތި, 04 ފެބްރުއަރީ 2016
24 އަހަރާއި 02 މަހާއި 21 ދުވަހު ފޫހިކަމެއްނެތި ވަޒީފާއެއްގައި ދެމިހުރުމަކީ މިފަދަ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ރީތިކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ
ބުދަ, 10 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ޓީމެއް ޅ.ނައިފަރުގައި
ހޮނިހިރު, 10 އޮކްޓޯބަރ 2015
ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE މ.މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
ހޯމަ, 05 އޮކްޓޯބަރ 2015
މ.މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް  ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވީނަމަވެސް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިޔަށް ދިޔަ
ބުދަ, 27 ޖެނުައަރީ 2016
25 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ގދ.ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ސ.ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
ހޯމަ, 25 ޖެނުައަރީ 2016
ސ.ހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން ހުޅުދޫ ޑިޓޮކްސް ސެންޓަރު ހިންގަމުންދިޔަ ކުރީގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ލ.،ގާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އެ ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުން ލ.ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމަވައިފި
އަނގާރަ, 19 ޖެނުައަރީ 2016
ސަރުކާރުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ލ.ގާދޫ އަކީ މީހުން ބަދަލުކުރާ ރަށެއްގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން %40 މައްސަލަ ޙައްލުވި – ސިވިލް ކޯޓު
ހޯމަ, 01 ފެބްރުއަރީ 2016
ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޜަނަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ %40... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
ހޯމަ, 25 ޖެނުައަރީ 2016
ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ނަޒާހަތްތެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޢަލީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
ބުރާސްފަތި, 21 ޖެނުައަރީ 2016
  ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ.ރޭނިސް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި
ބުރާސްފަތި, 07 ޖެނުައަރީ 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE އިޢުލާން – ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާގުޅޭ
އަނގާރަ, 15 ޑިސެމްބަރ 2015
މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބޭނުމަށް ސ.ހުޅުދޫއާއި، ސ.މީދޫއިން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ 3 ގޭގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުން ފެށުމާ ބެހޭ ޤަރާރު
ހޯމަ, 14 ޑިސެމްބަރ 2015
ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުން ފެށުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

jdiary

lrdb