IMAGE
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބާއްވައިފި
އަނގާރަ, 26 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރައްސްމިއްޔާތު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ކުރިން ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެސްޖިޓްރޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަފުލާ
ހޯމަ, 25 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއެކު ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކުގައި މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދާނީ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި  ވަކިން ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ކޯޓުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ކޯޓެއްގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ޖުޑިޝަރީ ވޯރކްޝޮޕް އޮން ސްޓްރެންތަނިންގ ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ބަޖެޓަރީ ޕްލޭނިންގ 2017
ހޮނިހިރު, 23 ޖުލައި 2016
2017 ވަނަ އަހަރަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ބަޖެޓަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޖެޓަކަށް ހެދުމުގެގޮތުން، ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރައްވާއިރު، އެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާއި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ފަރާއިޟުގެ ޢިލްމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ
ހުކުރު, 22 ޖުލައި 2016
  ވ އަދި މ އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާއި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ފަރާއިޟުގެ ޢިލްމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މ. މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިންތިޒާމުކުރައްވައިގެން 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދާނީ 21 ޖުލައި 2016 އިން 23 ޖުލައި 2016 އަށް މ. މުލީ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
"ލީގަލް އެއިޑް ކޮންފަރެންސް" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
ބުދަ, 20 ޖުލައި 2016
ލީގަލް އެއިޑް ދިނުމުގައި މިހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، މިގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުންނާއި، މިމަސައްކަތް ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤުޞަދުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯރޓްގައި މިއަދު ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދާ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ރަަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ
އާދީއްތަ, 05 ޖޫން 2016
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE 15 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިޔަށް
ބުރާސްފަތި, 25 ފެބްރުއަރީ 2016
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިންފްރަރސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގް ރީތިކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ
ބުދަ, 10 ފެބްރުއަރީ 2016
ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތުގެ ފައިނަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ޓީމެއް ޅ.ނައިފަރުގައި
ހޮނިހިރު, 10 އޮކްޓޯބަރ 2015
ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ސިވިލް ކޯޓުގެ "ތުޅުދަނޑި" 2016ގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކޮށްފި
އާދީއްތަ, 17 ޖުލައި 2016
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 01 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނައިބަށް އަންގާ އެންގުން
ހޯމަ, 11 ޖުލައި 2016
ސިވިލް ކޯޓުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި، ނެރޭއަމުރުތަކާއި، ނިންމާ ނިންމުންތަކާ މެދުގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
އަނގާރަ, 24 މޭ 2016
ޑްރައިވަރ (ވަގުތީ) ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 02 ޖޫން 2016 ވާ ބުރާސްފަތި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
IMAGE ހައިކޯޓު ދެކުނުގޮފީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަރާވީސް 1437
އަނގާރަ, 28 ޖޫން 2016
ހައިކޯޓު ދެކުނުގޮފީގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަންގަވައިގެން، ސ.ހުޅުދޫމީދޫގައި... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
އާދީއްތަ, 29 މޭ 2016
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު ދެކުނު ގޮފީގެ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ކަމުގެ... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...
ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު
ހޯމަ, 23 މޭ 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް... އިތުރަށް ވިދާޅުމަށް...

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

foiy