އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި 7 މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދޭ

 

 

އަލަށް އައްޔަން ކުރެވުނު 7 މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް 26 ނޮވެމްބަރ 2014 އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ އަލަށް ޢަންޔަން ކުރެވޭ މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ކޯޓުގެ މަސައްކަތަށް ނިކުންނެވުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ހިނގާގޮތުގެ ތަމްރީން ދީ، މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިހާރު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވަނީ ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢަންޔަން ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ގދ.ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢަންޔަން ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓާއި، އދ.މާމިގިލި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢަންޔަން ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ތ.މަޑިފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢަންޔަން ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ރ.ކިނޮޅަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢަންޔަން ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ހދ.ނޮޅިވަރަމް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢަންޔަން ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ކ.ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވި މެޖިސްޓްރޭޓެވެ.

މިޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށްދަނީ 03 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. މިމުއްދަތުގައި އަލަށް އަންޔަން ކުރެވުނު ހަތް ފަނޑިޔާރުން މާލޭގެ ހުރިހާ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެއެވެ.

 

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސެއިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސެއިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމުން ރިޓަޔަރ ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސެއިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސެއިން ކުރިން ފުރުއްވާފައިވާ މަގާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އިންތިޤާލީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމާ، އާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޢާއިލާއާ ބެހޭ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމާ ކޯޓު ނަންބަރު 1 ގެ ޤާޟީކަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒްގެ ލީގަލް އޮފިސަރުކަން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޔޫސުފް ޙުސެއިން އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިންޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 17 ފަރާތަކަށް ދެއްވައިފި

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިންޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ 17 ފަރާތަކަށް ދެއްވައިފިއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު 11:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މި ފަރާތްތަކަށް ހުވާލައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފް އެވެ. އަދި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުވާކުރެއްވި ވަކީލުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ އިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.
އޭގެ ފަހުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އެ ފަރާތްތަކާ ޙަވާލުކުރެއްވެވި އެވެ.
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި އިސްވެރިން އަދި އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިޘިންޔަތުން ވަކާލާތު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުނު ފަރާތްތަކަކީ މުޙައްމަދު ޢާލިމް ޢަބްދުﷲ، ރޭނިސް/ ހޯދަނޑު/ ޏ. ފުވައްމުލަކު، ޢަފްރާ ޢުޘްމާނު އާދަމް، ޖަވާހިރުގެ/ މާލެ، ޝިހާދު އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ 11088/ މާލެ، ސިނާން ޢަލީ، ސަންޑަލްވޫޑް/ ގދ. ފިޔޯރީ، ޙާމިދު އަޙްމަދު، ކަރަންކާގެ/ ފ. ނިލަންދޫ، މުޙައްމަދު ޢާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8520/ މާލެ، ޢަލީ ނަޞީރު ޤާސިމް، ދަފްތަރު 535/ މާލެ، ޢަލީ ވަޙީދު، ވެނީލާގެ/ ފ. ނިލަންދޫ، އަޙްމަދު ޝާން، އިރާކުގެ/ ގއ. ވިލިނގިލި، ޙަސަން ޛަހީން، ސަބްނަމީގެ/ މ. މުލައް، އިބްރާހީމް ވަޙީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 10025/ މާލެ، ޝުޢައިބާ ސަޢީދު، އިރާކުގެ/ ގއ. ވިލިނގިލި، ޑރ. ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، ހ. ފަޅަގަޑިގެ/ މާލެ، ޢަލީ ޝުހައިލް މުޙައްމަދު، މ. ފެންގަސް/ މާލެ، ޒުލައިޚާ އިބްރާހީމް، ތުނޑި. އޯކިޑު/ ލ. ގަން، ޙައްވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު، ދިލްބަހާރުގެ/ ށ. ބިލެއްފަހި އަދި އާޠިރާ މުޙައްމަދު، ރޯޝަނީގެ/ ގދ. ރަތަފަންދޫއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން އާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ކުރިއަށްގެންދަން ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އަޑު އަހަން، އާއްމުކޮށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މި ނިންމި ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 2015 ޖެނުއަރީ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑު އެހުމަށް، އާއްމުކޮށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް، މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި، މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ގުޅޭ ބާވަތުގެ ބަންދު އަމުރުގެ މައްސަލަތައް ފިޔަވާ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި، ޙާލަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު އެފަދަ މައްސަލަތައް ބައްލަވާ ބެންޗުން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް މީހުން ވެއްދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އަޑުއަހަން ވަންނަ ފަރާތަކީ މައްސަލައިގެ ހެއްކަކަށްވެދާނެ ފަދަ މީހަކު ކަމުގައިނުވާ، މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ ފަރާތުގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަށް ޝަރީޢަތް އަޑު އެހުމަށް ވަދެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 42 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 71 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީސް އެއްކޮށް، ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުން ބައެއް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 2 މާއްދާއަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޫލިންގއެއް ނެރުއްވައިފި

ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 2 މާއްދާއަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުކޮށް 27 ޖަނަވަރީ 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޫލިންގ އެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރައްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-RU/01 ރޫލިންގ ގެ ދަށުން ބާޠިލު މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ މާއްދާއާއި އާއި 42 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2008/2 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 85 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ މާއްދާތަކަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލް ތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ މުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތަކެވެ. މި މާއްދާތަކަކީ ބާޠިލު މާއްދާތަކެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވުމާއެކު، 15 ފެބްރުއަރީ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ކުރާ ޙުކުމްތަކާއި ނިންމުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/06/SC ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ވެސް މި ރޫލިންގ ގައި ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

ދިވެހިރައްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރޫލިންގ ވިދާޅުވުމަށް