ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާގުޅޭ

Legalpractitioners-oathtaking-ceremony2016

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ 2016 އޮކްޓޫބަރ 05 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ދަރުބާރުގޭ ފާށަނާ މާލަމުގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޑްރެސް ކޯޑަކީ ކޯޓު ފަޓުލޫނެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ރިހާސަލް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2016 އޮކްޓޫބަރ 05 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 13:00 ގައި ދަރުބާރުގޭ ފާށަނާ މާލަމުގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ރަސްމިއްޔާތު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ 45 މިނިޓްކުރިން ދަރުބާރުގޭ ފާށަނާ މާލަމަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގަންނަވަން ވާނެއެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން 31 ޑިސެމްބަރު 2013 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2013

auditޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުއައްސަސާތަކުން 31 ޑިސެމްބަރު 2013 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުއައްސަސާތަކުން 31 ޑިސެމްބަރު 2013 އަށް ނިމުނު މާލީ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޑިޕާޓްމަންޓަށާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުއައްސަސާތަކަށް ފާސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓްތަކުގެ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުވާ ގޮތަށް، އެބަޖެޓްތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަށް ހިމެނުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަނީ

 

converstat2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަރުޢީދާއިރާއިން ހާމަކުރާ ތަފާސްހިސާބުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމައްޓަކައި، އެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުމާގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާ ތާރީޚަކީ 05 އޮކްޓޯބަރ 2016 ވާ ބުދަދުވަސް ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ވަނީ އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

 

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

 Auditmeeting2016-cover

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އަދި ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި މިއަދު  ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ އޮޓިޑަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރެއްވި، ޝަރުޢީދާއިރާގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓުގެތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައްކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކާއި، އަދި މާލީ ބަޔާނަކީ އެއްވެސް އޮޅުމެއް އަދި އޮޅުވާލުންތަކެއްނެތް ބަޔާނަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދުރާލާ ހިސާބުތައް ބަހަލައްޓައި ރިކޮންސައިލް ކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި އެކަންކުރާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުންވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާގުޅިގެން، ހުއްދަދޭ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމާގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަދޭ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 21:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 160 ފަރާތަކުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ޖެމްސް ގެޚިދުމަތަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

gems

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ވައިޑް އޭރިއާ ނެޓްވޯކްގައި ހިމެނޭ 101 މެޖިސްޓްރޭޓޤ ކޯޓަށް ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި (ދިރާގު) ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ 'ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ސަރުކާރުގެ އީ-ގަވަރމަންޓް ނެޓްވޯކަށް އެކްސެސް ވެވޭނެ ގޮތް ހަދައި، ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ދިރާގު އަދި އެންސީއަޓީ ގުޅިގެން ކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓާއި ދެމެދު ޤާއިމް ކުރާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް މި ޚިދުމަތް ކޯޓުތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އެވެ. މީގެ ކުރިން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތަކުގެ ތެރެއިން ޖެމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބެނީ ހަމައެކަނި އަތޮޅު ވެރިކަން ކުރާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އެކަންޏެވެ.


ޖެމްސްގެ ޚިދުމަށް މިމެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ލިބެން ފެށުމާއެކު، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފެކްސްގެ ޒަރީއާއިން ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ސްކޭންކޮށް ޖެމްސް އިން ފޮނުވުމުގެ މަގު ފަހި ވެގެންދާނެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކަރުދާސް ބޭނުންކުރާ ވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަވެގެންދާނެ އެވެ. 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 ގައި މި މަސައްކަތް ނިންމާލެވި ޖެމްސްގެ އެކްސެސް ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ 93 އިން ސައްތަ ނިމިއްޖެ

nec1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި (ދިރާގު) ގުޅިގެން ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަމަޖެހިފައިވާ ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 93 އިން ސައްތަ މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ގޮތުން މި ބިޔަ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ހުވަދު އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މިހާރު ވަނީ ދިރާގު ގެ ފަރާތުން ހައި ސްޕީޑް ލިންކެއް އެ ކޯޓު ތަކާއި، މި ޑިޕާޓްމަންޓާއި  މެދު ޤާއިމްކޮށް، އިންޓްރާނެޓް، އިންޓަނެޓް، އަދި ޕީއޭބީޢެކްސްގެ ޚިދުމަށް ދޭން ފަށާފައެވެ.

nec2

މި ނެޓްވޯކު އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްކީ މިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕްލީޓް ނެޓްވޯކިންގ ސެޓަޕެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ދިރާގާއި އެކު ވެފައިވާ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ނެޓްވޯކިންގ ކަނެކްޓިވިޓީ އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް  އެ ކޯޓު ތަކުގައި ޤާއިމް ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

ނެޓްވޯކު އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގާއެކީ ސޮއި ކުރެވުނީ 20 އެޕްރީ 2016 ގައެވެ. މި އެއްބަސް ވުމުގެ ދަށުން 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމިފައިވެއެވެ. އެއީ އަބާދީގެ ގޮތުން 1000 އަށް ވުރެ މަތީ އާބާދީގެ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކެވެ. މި ނެޓްވޯކް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މައިގަނޑު ތިން ޚިދުމަތެއް ފޯރު ކޮށްދެއެވެ. އެއީ، ކްލައުޑް ވޮއިސް ހައި ސްޕީޑް އިންޓަނެޓް އަދި އިންޓްރާނެޓް އެކްސެސިބިލިޓީ ގެ ޚިދުމަތެވެ.

އަލްމަރްޙޫމް އާދަމް ޝަރީފްގެ ހަނދާނުގައި

adam

ދައުލަތަށާއި ޝަރުޢީދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވަމުންގެންދެވި ހ.ވީސަންގެ އަލްމަރްޙޫމް އާދަމް ޝަރީފް، މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 60 އަހަރުފުޅެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮއްޕަށް ނެގި މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

HC3

ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮއްޕަށް ނެގި މުވައްޒަފުންގެ އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހައިކޯޓު އުތުރު ގޮފި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިމާރާތުގައެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤުޞަދަކީ ޝަރުޢީދާއިރާއާ އަލަށް ގުޅޭ  މިމުވައްޒަފުންނަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ހޭލުންތެރި މުވައްޒަފުންނަށް ހެދުމުގެ އިތުރުން. ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ، ޚިދުމަތްތެރި މުވައްޒަފެއްކަމުން މިމުވައްޒަފުން ހެދުމެވެ.HC2HC1

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ޕަރފޯމަންސް، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު، ރަނގަޅު!

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ޕަރފޯމަންސް، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު، ރަގަޅު ކަމަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ޝާއިޢުކުރި ޝަރުޢީދާއިރާގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
1.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ދަށުކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ނިންމި މައްސަލަތަކަށް ވުރެ %9.4 ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

2.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ 15.3% ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

3.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަސް ނިމުނުއިރު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަސް ނިމުނު އިރު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި މައްސަލަތަކަށް ވުރެ %15 މަދުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 
4.    2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަން މަދު ކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުވެފައިވާ 32.3% މައްސަލަ ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރިއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުވެފައިވާ މައްސަލަތައް، 16% އަށް ދަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

5.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަސް ނިމުނުއިރު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ 84% މައްސަލަ އަކީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުތާ އަހަރު ނުވާ މައްސަލަތަކެވެ.


ވަކިވަކި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅުކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން:
1.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު 45.6% އިތުރު ވެފައިވެއެވެ.
2.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 36.1% އިތުރު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
3.    2016 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަ ތަކުގެ އަދަދު ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާ އަޅާބަލާއިރު 4.5% އަދަދު ދަށް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
4.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރު ވެފައިވަނީ އެން 0.3% މައްސަލައެވެ.
5.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން 118.8% މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ވަކިވަކި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅުކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން:
1.    2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު 6.3% މައްސަލަ އިތުރަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.
2.    2016 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 20.2% މަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ.
3.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފެމިލީ ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރު ވެފައިވަނީ އެންމެ 1.3% މައްސަލައެވެ.
4.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން 105.1% މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.
ވަކިވަކި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޕަރފޯމަންސް ވެސް ރަނގަޅުކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން:
1.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން 55.7% މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

2.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުވެފައިވަނީ 38.8% މައްސަލައެވެ.
ވަކިވަކި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޕަރފޯމަންސް ވެސް ރަނގަޅުކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން:
1.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 41.2% މައްސަލަ އިތުރު ވެފައިވެއެވެ.
2.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ނިންމި މައްސަލަތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު 11.1% މައްސަލަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
3.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުވެފައިވަނީ 1 މައްސަލައެކެވެ.
4.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން 83.7% މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ވަކިވަކި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޕަރފޯމަންސް ވެސް ރަނގަޅުކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން:
1.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 124.5% މައްސަލަ އިތުރު ވެފައިވެއެވެ.
2.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ޑްރަގް ކޯޓުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ނިންމި މައްސަލަތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު 22.5% މައްސަލަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
3.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޑްރަގް ކޯޓުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރު ވެފައިވަނީ 8.1% މައްސަލައެވެ.
4.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން 67% މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް ވެސް ރަނގަޅުކަމަށް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެގޮތުން:
1.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 7.7% އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
2.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހު ނިންމި މައްސަލަތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު 11.5% މައްސަލަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ.
3.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 29.6% މައްސަލަ ދަށްކުރެވިފައިވެއެވެ.
4.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގައި ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރުވެފައިވަނީ 16% މައްސަލައެވެ.
5.    2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސް ދުވަހުގައި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތުން 102.5% މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

 

ރިޕޯޓް ވިދާޅުވުމަށް

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
porno
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
pornoflow.com freehdporn.mobi