ޖުޑިޝަރީ ވޯރކްޝޮޕް އޮން ސްޓްރެންތަނިންގ ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ބަޖެޓަރީ ޕްލޭނިންގ 2017

Budget201701

2017 ވަނަ އަހަރަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ބަޖެޓަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޖެޓަކަށް ހެދުމުގެގޮތުން، ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރައްވާއިރު، އެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން

md2

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މީޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ "ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް" ގެ ތެރެއިން މިއަދު އޮތީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ޑްރަގް ކޯޓަށާއި ފެމިލީ ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކޯޓުތަކުން ހުއްދަ ދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކޯޓުތައް ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ޑްރަގް ކޯޓަށާއި ފެމިލީ ކޯޓަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި

media

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މީޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ "ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް" ގެ ތެރެއިން މިއަދު އޮތީ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އިންތިޒާމްކުރި ބައްދަލުވުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

image3

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކޯޓުތަކުން ހުއްދަ ދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކޯޓުތައް ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ފެށި މި ޙަރަކާތުގައި، ކޯޓުތެރެ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކޯޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ތަންތަން ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު މީޑިއާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއެކު މިއަދު ތާވަލުކުރެވުނު ބައްދަލުވުން

 

imagecom

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މީޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގައި މިއަދު ތާވަލްކުރެވިފައި ވަނީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނާއެކު ޝަރުޢީދާއިރާގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެވެ. މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ، އެކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާއި، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާސިހްއާއި، ޕީ.އާރ ކޯޑިނޭޓަރ އަޙްމަދު އަރްޝަދު ޢަލީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

mc1

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކޯޓުތަކުން ހުއްދަ ދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކޯޓުތައް ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ހަވީރު 5:00 ގައި ފެށި މި ޙަރަކާތުގައި، ކޯޓުތެރެ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކޯޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ތަންތަން ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު މީޑިއާގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފަހު ވަގުތު ޙާޟިރުނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފި

mediaqq

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނަށް ފަހު ވަގުތު ޙާޟިރުނުވެވުމުގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކެންސަލަކޮށްފައި މިވަނީ، ބައްދަލުވުމަށް ޙާޟިރުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން މިއަދު ސަލާމްގައި ތިއްބެވިކަމަށާއި، ބައެއް މެންބަރުން ފޯން ނުނަންގަވާ ކަމަށް، ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ފާއިތުވި ފަހުން ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ގުޅައި، މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމާގުޅިގެންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް 2016 ފަށައިފި

cvc2

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް 2016 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިހަފްތާގެ ޙަރަކާތްތައް ފަށާފައިވަނީ، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ކޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ކޯޓުތަކުން ހުއްދަ ދޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކޯޓުތައް ވީޑިއޯކޮށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ސިވިލް ކޯޓަށް ކުރި ޒިޔާރަތުންނެވެ. ހެނދުނު 9:00 ގައި ފެށި މި ޙަރަކާތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ، "އަތްހަމަކޮށްލުން" މިނަމުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާ ތަޢާރަފުވެ، އެކުވެރި މާޙައުލަކުން ބައްދަލުކޮށްލުމެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި، ކޯޓުގެ 3 ފްލޯރ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކޯޓުތެރެ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ އިތުރުން، ކޯޓާ ބެހޭ މަޢުލޫމަތު ޙިއްޞާކުރުމުގެ ސެޝަންއެއް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ހުއްދަދޭ ތަންތަން ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް 2016: ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މީޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލަކަށް

mediaqq

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ވާންޖެހޭނީ މީޑިއާއާ ރަޙްމަތްތެރި، މީޑިއާއަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަދި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ދާއިރާއަކަށް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި، މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާތަކާ ޝަރުޢީދާއިރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށްވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ވުމާއެކު، 17 ޖުލައި 2016 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ޖުލައި 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، "ޝަރުޢީދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް" ގެ ނަމުގައި ހަފްތާއެއް ފާހަގަކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހަވީރުނޫސް އެޖެންސީ އާގުޅޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 220/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާ

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 220/Cv-C/2016 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ހަވީރު ނޫހުގެ މިލްކުވެރިކަމާގުޅޭގޮތުން ބަލާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/HC-A/08 ޤަޟިއްޔާގައި، ހަވީރު ނޫހުގެ މިލްކުވެރި ފަރާތަކީ، ދައުވާކުރާ ދެފަރާތް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ އާއި ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަންއާއި، ދަޢުވާރައްދުވާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިންގެ އިތުރުން، މުޙައްމަދު ނަޢީމް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިލްކުވެރިކަން ބެހިގެންވަނީ ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަމަށާއި، އަދި ފައިދާގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ދަޢުވާކުރާފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި، އެމިންވަރު ނަގައިދިނުމަށާއި، ހަވީރު ނޫސް އެޖެންސީ ހިންގުމުގައި، ދައުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ ޙިއްޞާގެ ނިސްބަތުން ތަމްސީލް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަމާބެހޭ ދަށުކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކޮށްފައިވާތީ، އެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުވާކުރާފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލުނު މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ހ. ނީލްވިލާ / މާލެ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
porno
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
pornoflow.com freehdporn.mobi