ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު ގެ މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-JC/06 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު މެރުމަށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ، ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މި ޤަޟިއްޔާގައި ދަޢުވާ ލިބުނު ފަރާތަކީ ހ. ލޮބީ ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-JC/06 ޤަޟިއްޔާއިން ބެލުނު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1158/Cr-C/2012 ޤަޟިއްޔާ ނިމިފައިވާ ގޮތް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތް ނުވާކަމަށް ބުނެ، އެ ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކޮށް ދިނުން އެދި ހ. ލޮބީ / ކ. މާލެ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލެވިފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާގޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާގެ ދަށުން، އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1158/Cr-C/2012 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބެލިއިރު، އެ ޤަޟިއްޔާއަކީ، ހ. ލޮބީ / ކ. މާލެ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު އިތުރު ބަޔަކާއެކު ރ. އުނގޫފާރު، ގުލްފާމުގެ، ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަށް ޙަމަލާދިނުމަށް ރާވައި، އެގޮތުން 01 އޮކްޓޯބަރު 2012 ދުވަހު 23:30 އާއި 02 އޮކްޓޯބަރ 2012 ދުވަހު 02:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތުގެއްގައި ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދު އިތުރުބަޔަކާއެކު، ހ. ފުންވިލު ގެއަށްގޮސް ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ޙަމަލާދީ މަރާލާފައިވާތީ، ޙުސައިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ޤަޞްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ކުރުމުން އެ ކޯޓުން ބަލާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް

މައްސަލައިގެ ތަޢާރަފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2016/SC-A/01 ޤަޟިއްޔާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 223 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގެ ދަށުން ޤާނޫނޫއަސާސީގެ އެންމެހައި ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން، ޢަދުލު އިންޞާފު ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާއި 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 132/Cr-C/2015 ޤަޟިއްޔާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު HC-IH/2015/01 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލައިގެ ނިންމުން، ނިންމާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ހަމަތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ބެލިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުން ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް މި މައްސަލައިގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސެޝަން ފަށައިފި

IMG 5522

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެގޮތުން "ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުން: މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް" މިނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޝަން ފަށައިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ކުރިއަށްދާ މިސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ފަރާތުން، ބްރިގޭޑިޔާ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރާއި، މޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާމިރެވެ. މިސެޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ސެޝަން ފަށައިފި

t9

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ޓެރެރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެގޮތުން "ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުން: މުޖުތަމަޢަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް" މިނަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެޝަން ފަށައިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ކުރިއަށްދާ މިސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ފަރާތުން، ބްރިގޭޑިޔާ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރާއި، މޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން އާމިރެވެ. މިސެޝަންގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓެރެރިޒަމްއާ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުން

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓެރެރިޒަމްއާ ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 02 ސެޝަންއެއް ފެށޭ ހަފްތާގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނަށް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ މިސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކަމާބެހޭ ރިސޯސް ބޭފުޅުންނެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި އަލިއަޅުވާލެވޭނީ، ޓްރެރިޒަމްއާއި ހައްދުފަހަނައަޅާދިއުމާބެހޭ ޤައުމީ މައްސަލައާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޓެރެރިޒަމް އޮތް ޙާލަތާއި، ޓެރެރިޒަމްއާ ގުޅޭގޮތުން ބައިނަލް އަޤުވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބާކަމާއި، ޓެރެރިޒަމްއާއި ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތަކީ ކޮބާކަމާއި، އަދި މިކަންކަން ހުއްޓުވަން ރާއްޖެއިން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މި 02 ސެޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 20 އަދި 21 ޖޫން 2016 މިދެދުހުގެ ހެނދުނު 10:30 ން މެންދުރުފަހު  14:00 އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް" ގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

haj2

މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "މުވައްޒަފުންގެ ސްކީމް" ގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ވެބްސައިޓް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް

 

3

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ބޭނުމަށް ދުއްރަ ހަދައި، ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާއި، ބައިސިކަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓަށް މީޑިއާގެ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެއެވެ. 08 ޖޫން 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓްގައި މި އިޢުލާންތައް ޝާއިޢުކުރުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ބައެއް އޮންލައިން ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އައިސް، ޢާއްމުންނާ ހަމައަށް މިމަޢުލޫމާތު ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދުބެލުމާބެހޭ ހަނދުކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

moon03

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދުބެލުމުގެ ޙަރަކާތަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ޝަރުޢީދާއިރާގެ ހަނދު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހަވީރު 5:30 އިން ފެށިގެން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ފެނުނު މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގައިނަމަ މާލޭ ކޯޓެއްގެ ޤާޟީއެއްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ. އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ. އަދި މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ކުރިފުޅު މަތީގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދުބެލުން

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ފެނުނު މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގައިނަމަ މާލޭ ކޯޓެއްގެ ޤާޟީއެއްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ އަތޮޅުތަކުގައިނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ކުރިފުޅު މަތީގައެވެ.

މިއަދު، 29 ޝަޢުބާން 1437 (05 ޖޫން 2016) ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު 5:30 ން ފެށިގެން ހަނދުގެ މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ފޯނާއި ފެކްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނޭގޮތުގެމަތީން އަތޮޅުތަކުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި، ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށްވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ވާނީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) ގައި ދަންނަވާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުގޭ އެކުވި މާހެފުން 1437

maahefun201601

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ ދާއިރާއަކަށް ހެދުމަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުން މާލޭގެ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި 15 ދުވަހަށް އައިސް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވައިލައްވާފައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، މާލޭގެ ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެގެން އެއް ޢާއިލާއެއްހެން މިއަހަރުގެ މާހެފުން ބޭއްވުމަށްވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ / ފައިނޭންސް ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު، 24 މޭ 2016 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފައެވެ.

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno
instagram takipci
bitcoin cloud mining