"އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ކޮލޯކިއަމް 2016" ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ސެޝަންތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލުން

00upload01

07 މޭ 2016 އިން 09 މޭ 2016 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ "އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ކޮލޯކިއަމް 2016" ގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ސެޝަންތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި ކޮލޯކިއަމްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ސިވިލްކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީ އެވެ. މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި، ތަރިކަ ބެހުމާގުޅޭ އުޞޫލުތަކާއި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ އުޞޫލުތަކާގުޅޭގޮތުން ތަފްޞީލީގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ކޮލޯކިއަމް 2016" ފަށައިގެން ކުރިއަށްދަނީ

upload01

އަލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤާނޫނީ ތަފާތު މަފްހޫމުތަކާ މެދު ފަނޑިޔާރުންގެ އަހުލުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް، ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ "އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ކޮލޯކިއަމް 2016" މިއަދު ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިމިއްޖެ

IMG 9887

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން (އައި.އޯ.އެމް) އާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ "ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް" ނިމިއްޖެއެވެ. ކޮލޯކިއަމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ފޮރ ލީގަލް އެފެއަރޒް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އިތުރުން، ސިވިލް ކޯޓާއި، ފެމިލީ ކޯޓާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީންނާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން (އައި.އޯ.އެމް) ގެ ޗީފް އޮފް މިޝަން، މރ. ޖެޒެޕޭ ކްރޮޝެޓީ އާއި، ނޭޕާލްގެ އޮނަރަބަލް ޖަސްޓިސް ތެކް ނަރަޔަން ކުންވަރް އާއި، ސައުތު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެޓަރނީ ޑެޒްލީ ޑެނިއަލް ބިލިޗް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިންސާނީ ވަގުފާރީ ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޢާއްމު ސިޓީއެއް ނެރެ، މުހިންމު ކަންތައްތަކަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

hassan

އިންސާނީ ވަގުފާރީ ހުއްޓުވުމަށް އެޅޭ އިތުރުފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޢާއްމު ސިޓީއެއް ނެރެ، މުހިންމު ކަންތައްތަކަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ޢާއްމު ސިޓީ ނެރުން އޮތީ އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ގުޅޭގޮތުން، އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން އާ ގުޅިގެން، "ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް" ގެ ނަމުގައި ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވި ކޮލޯކިއަމް ނިންމުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ޢާއްމު ސިޓީ ނެރެދެއްވުމުގެ ގޮތުން، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޢާއްމު ސިޓީގައި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު ސޮއިކުރެއްވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ވަޢުދު" ގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ސޮއިކުރައްވައިފި

18

 

"އިންސާނީ ވަގުފާރިއާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ވަޢުދު" ގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޙާޟިރުގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މި ވަޢުދުގައި ސޮއިކުރެއްވުން އޮތީ، ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 4 އިން 5 މެއި 2016 އަށް، ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ބޭއްވުނު "ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް" ފަށައިގެން ކުރިޔަށްދަނީ

IMG 6555

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޮރ މައިގްރޭޝަން (އައި.އޯ.އެމް) އާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ "ކޮލޯކިއަމް ފޮރ ޖުޑީޝަރީ އޮން ޓްރެފިކިން އިން ޕަރސަންސް" ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ފަށައިފިއެވެ. ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޮލޯކިއަމްއަކީ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އާގުޅޭގޮތުން ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ކަމުގެ މާހިރުންނާއެކު، މަޝްވަރާކޮށް ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވޭ ކޮލޯކިއަމް އެކެވެ. މި ކޮލޯކިއަމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިފައިވާ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންގެ އިތުރުން، މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާއި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

00Stat01

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށް ވުރެ 8% އިތުރު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާއަށް ވުރެ 8% އިތުރުވެއްޖެއެވެ. 2015 ވަނަ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ ގައި 4820 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައި ވީނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަޓަރ ގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ 5225 މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް 15% މައްސަލަ އިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް 4% މައްސަލަ އިތުރަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 9 މޭ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 02 މޭ 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް

ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގަސް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތެއް !

earthday

ދުނިޔޭގެ ބިމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ހުޅުމާލޭގައި އުފައްދާފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ކޮމާޝަލް ޑިވިޝަން ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދާ ޢިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ވައިޑް އޭރިއާ ވިއުގާ ޤާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިރާގާއެކު ސޮއިކޮށްފި

dhiraagu2

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތައް ފަހިވެފައިވާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވާޞަލާތީ ވިއުގާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ދިރާގާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. "ޖުޑީޝަރީ ނެޓްވޯރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު" ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދެވެ. ދިރާގުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ، އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދެވެ.

މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތައް އެއް ވިއުގާއަކުން ގުޅާލުމަށް 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މިކަން ފަހިވެފައި މިވަނީ ފާއިތުވި 5 ވަރަކަށް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިރާގުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ދިރާގުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދިރާގުގެ ސީ.އީ.އޯ އަދި އެމްޑީ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޖުޑީޝަރީ ނެޓްވޯރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދެންނެވިއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. މި މަޝްރޫޢު މުޅިން ފުރިހަމަ ވުމުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާ ކަރުދާހަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްކުރެވިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ، އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދު ގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރާއްޖެ ފަދަ ޓެކްޏޮލޮޖީގައި އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޤައުމެއްގައި، މިފަދަ ކަންކަމުގައި ގެންގުޅުއްވާ ދުރުވިސްނުމަށާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި އާންމުންނަށް ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތަތްތަކަށް މަރުހަބާ ދެންނެވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިފަދަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރުމަށް ދިރާގަށް ކުރައްވާ އިތުބާރަށާއި، އަދި ދިރާގާއި މި ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރެވިގެންދިޔުމަކީ ދިރާގަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް އަދި އުފަލެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ޝުކުރުދެންނެވިއެވެ.

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ނެޓްވޯރކް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑީޝަރީ ނެޓްވޯރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް، އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅާލެވި، މި 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަނެއް ޤާއިމުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ އާބާދީ 1000 އަށް ބޮޑު ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި، ވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މައިގަނޑު ތިން ޚިދުމަތެއް ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ، ކްލައުޑް ވޮއިސް/އޯޑިއޯ-ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޚިދުމަތާއި، ހައި އިންޓްރާނެޓް ލިންކް އަދި އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، މި ވިއުގައިގައި ހިމެނޭ ތަންތަނުގެ މުވާޞަލާތު ބަދަލުވެގެންދާނީ އައި.ޕީ ފޯން ނެޓްވޯރކަކަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިންޓަގްރޭޓެޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވަރކަކުން ގުޅާލެވޭ 101 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ދެމެދު ހައިސްޕީޑް އިންޓްރާނެޓް ލިންކެއް ޤާއިމްކުރެވި، އެކަށީގެންވާ ބޭންޑްވިތެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ކަށަވަރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ފެކްސް ފޮނުވުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައި ސޮފްޓްވެއަރ މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ ބަދަލުކުރުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

ޖުޑީޝަރީ ނެޓްވޯރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަން ޤާއިމްކޮށް، އެ ސޮލިއުޝަން ބަލަހައްޓާނީ ދިރާގާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޓެކްނީޝަނުންނެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 101 ރަށުގައި ޔުނިފައިޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންހޭންސްމަންޓް ސޮލިއުޝަން 26 ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޤާއިމްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މިފަދަ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ ބޮޑު ވައިޑްއޭރިއާ ވިއުގައެވެ.

ދިރާގަކީ ޝަރުޢި ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކަށް ފޯން ލައިނާއި، އޭ.ޑީ.އެސް.އެލް އިންޓަރނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏަށްވާއިރު، ޝަރުޢި ދާއިރާގެ ނެޓްވޯރކް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް ދިރާގުން ދަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. "ޖުޑީޝަރީ ނެޓްވޯރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު" ދިރާގާ ޙަވާލުކޮށްފައި މިވަނީ، ދިރާގަކީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ، މިދާއިރާއަށް އަންނަ ތަރައްޤީއާ އެއް ހަލުވި މިނެއްގައި ހަރުދަނާކަމާއެކު މި ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއި އިތުބާރު ލިބިފައިވާތީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއް ޤާއިމްކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހެދިފައިވަނީ ވަކިވަކި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށްވުމުން، އެކޯޓުތަކުގެ ދެމެދުގައި، އަދި ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާ ދެމެދުގައި އެކަށީގެންވާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވޯކެއް ޤާއިމުވެފައި އޮތުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ، ޝަރީޢަތްތަކާ ގުޅިގެންނާއި އިދާރީގޮތުން ގުޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމާއި، އިންޓަނެޓާއި ފައިލް ޝެއަރިންގ އަދި ފައިލް ސްޓޯރިންގ އާއި އަރކައިވިންގ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމާއި، އިންޓްރަރނެޓްގެ ޒަރީޢާއިން ބޭނުންކުރަމުންދާ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައި ސޮފްޓްވެއަރ، މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (މެމްސް) ސޮފްޓްވެއަރ ފަދަ އިންޓަރނަލް ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް ކޭސް މެނޭޖްކުރުމާއި، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ޒަރީޢާއިން ހެކިބަސް ނެގުމާއި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން ފަދަ ކަންކަމަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ، ނެޓްވޯކް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ އެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ކަންކަމަށްވާތީއެވެ.

"ޖުޑީޝަރީ ނެޓްވޯރކް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު" ގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު ޙުސައިން އާއި، ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ، އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ އިތުރުން، ފަނޑިޔާރުންނާއި، ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ދިރާގުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.dhiraagu3dhiraagu4dhiraagu5dhiraagu6dhiraagu9dhiraagu8dhiraagu7dhiraagu10

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno
escort sakarya escort sanliurfa