ފުވައްމުލަކު އަދި އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގެ ސަރުކާރިގެ އޮފީސްތަކަށް ޝަރުޢީދާއިރާގެބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާއާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތުބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން "އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ދަ މޯލްޑިވިއަން ޖުޑީޝަރީ" މި ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 އިން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 01 އިން 05 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.
ފުވައްމުލަކުން 19 ބޭފުޅަކު، މަސައްކަތުބައްދަލުވުން ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލު ކުރެއްވި އިރު، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވީ 17 ބޭފުޅުންނެވެ. ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އެ ދެ ރަށުގެ ސްކޫލްތަކާއި ހަސްފަތާލުތަކާއި ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފް ފަދަ އިދާރާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.
ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގެ ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މާޖިދާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުލްމަތީނެވެ. މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރީންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމާއި ޝަރްޢީ ދާއިރާ ބިނާ ކުރެވިފައި އޮތް ގޮތާއި، ކޯޓުތަކުގެ ނިޒާމު ރޭވިފައި ހުރި ގޮތާއި، އެކިއެކި ކޯޓުތަކުގެ އިޚްތިޞާޞަކީ ކޮބައިކަމާއި، ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި ޢަމަލު ކުރާން ޖެހޭ ގޮތް ފަދަ ދާއިރާތައް ހިމެނެއެވެ.
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތުބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ޤާނޫނީ ނިޒާމާއި ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ތިބި ކޮމިއުނިޓީ ލީޑަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީގެން، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ނޫސް ބަޔާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާއި 141 ވަނަ މާއްދާއާއި 156 ވަނަ މާއްދާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތުގެ ހައިސިއްޔަތުން، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދު" އެކުލަވައިލައްވައި، 03 ޖޫން 2012 އިން ފެށިގެން އެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/01/SC (03 ޖޫން 2012) ސަރކިއުލަރ އިން ކަނޑައަޅުއްވައި އެގޮތުގެމަތީން ގެންދަވަނީ ޢަމަލުކުރައްވަމުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމުގައްޔާއި، ފަރުދުންނާއި ދައުލަތުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި އަޚްލާޤީގޮތުން މުހިއްމު މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ބަޔަކަށްވެފައި، އެފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތެއްގެ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤު ބައްޓަންކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދެވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޢަދުލު އިންޞާފް ޤާއިމްކުރުމުގެ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތު، ފުރިހަމަކަމާއެކު އަދާކުރުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވީހިނދު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކޯޓު ތެރޭގައިވިޔަސް އަދި ކޯޓުން ބޭރުގައިވިޔަސް ޢަމަލުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، ޙަވާލާދެވުނު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން އެވަގުތަކަށް އަޅަންޖެހުނު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު ޙަވާލާދެވުނު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެން ވެއެވެ.

މިކަން މިހެން އޮތްއިރު، ކަމުގެ ޙަޤީޤަތާއި ހަމައަށް ވާޞިލުވުމެއްނެތި، ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭގޮތަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަ ތަކަކީ ޙަޤީޤަތާއި ޚިލާފަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކަށްވާތީ އެފަދަ ވާހަކަތައް ފަތުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެކަން މި ފުރުޞަތުގައި ހަނދާންކޮށް ދެމެވެ.

25 މުޙައްރަމް 1437
07 ނޮވެމްބަރު 2015

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްގެ ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން

ފުރިހަމަ ސިޔާދަތާއި މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ދައުލަތެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ފަރުދުންނާއި ދައުލަތުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމުގައި އަމްނު އަމާންކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަމާއި ހަމަހިމޭންކަން ޤާއިމްވެފައި އޮތުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމްނު އަމާންކަން ޤާއިމްވެފައި އޮތުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަޅަމުން ގެންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ.

ދިވެހިރައްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް

ހަވީރު އޮންލައިން ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑީ.ޖޭ.އޭ އިން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފި

"އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ޝަރީޢަތްތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކުރަން ނިންމައިފި" މި ސުރުޙީގެ ދަށުން "ހަވީރު އޮންލައިން" ގައި 05 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަބަރުގައި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ލިޔެފައިވާތީ، އެކަން ފާހަގަކޮށް، 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2015 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޢާންމުކުރައްވާފައިވާ "އޯޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދުގައި ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އާ ގުޅޭ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ.

ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް