ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

MJA2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސެމިނާރެއް ފ. ނިލަންދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. އއ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، އަދި ލ މި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން 34 މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ މި ސެމިނާރަކީ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ތަންފީޛުކޮށް ތަޠުބީޤު ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާރެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފެށުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދީފި

sctr

ޝަރްޢީދާއިރާއަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އަދި ކަރުދާހާ ނުލައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މޮލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ( މެމްސް) ގައި ހިމެނޭ މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭނުން ކުރަން ފެއްޓުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންއެއް އިއްޔެ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އައި.ޓީ ޓީމުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އެކޯޓުގެ 15 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އަހަރީ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ އިސްދާރު

mjalecture02-2016-00

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އިލްމީ ތަގުރީރު ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ އިސްދާރު 2016 އޮކްޓޫބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 "ފަންޑަމެންޓަލް ކޮންސެޕްޓްސް އެންޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އޮފް މެޑިކަލް ލޯ" މައުޟޫޢު އަށް އިނގިރޭސި ބަހުން، ތަގުރީރު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ޕުތުރީ ނޭމީ ޖާން ކާސިމް އެވެ.

 މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބްލޮކް މޯޑުގައި ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބްލޮކް މޯޑްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކިޔެވުން، މި ފެށޭ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފެށުމަށްޓަކައި ކޯސް ހިންގަވާ ފަރާތާގުޅިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ބްލޮކް މޯޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ޑިގްރީ ކޯހެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އަހަރީ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު ބޭއްވުމާ ގުޅޭ

mjalecture01-2016-cover

mjalecture01-2016-cover2

mjalectureseries2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އިލްމީ ތަގުރީރު ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު މިރޭ ބޭއްވިއްޖެއެވެ. އެމްޖޭއޭ އެނުއަލް ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު ބޭއްވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމުގައި، އިނގިރޭސި ބަހުން، ތަގުރީރު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ އަޝްޣަރު ޢަލީ ބިން ޢަލީ މުޙައްމަދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2010-2019" ރިވިއުކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން

nsds

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައިފައިވާ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ތަޞައްވުރު "ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެން.އެސް.ޑީ.އެސް) 2010-2019" ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލް ގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ސުހާދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައި ސޮފްޓްވެއަރ "މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" (މެމްސް) ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މެމްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ އާއި އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 09 އޮކޮޓޯބަރު 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި މެމްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސީނިއަރ ނެޓްވޯރކް އިންޖިނިއަރ ހުސައިން ވަޙީދު އާއި ސީނއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ޢަލީ އާދަމް އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ. 07 މެއި 2015 ވީ ބުދަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސެޝަންތައް ބާއްވަމުންދާނީ އދ މަހިބަދޫ އަދި އދ މަންދޫގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހްލުވެރިކުރުވުން" މިނަމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

މާލޭގެ ކޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހްލުވެރިކުރުވުން" މިނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 5 ދުވަހުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޙުލުވެރިކުރުވުމެވެ.

 20 ނޮވެމްބަރ 2014 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މިޕްރޮގްރާމްގައި މާލޭގެ ކޯޓުތަކުން ޖުމްލަ 10 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ބާއްވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

64 މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކޮށްފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފެށުނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 64 މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިހާތަނަށް ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މި 64 މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާއާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އިންނެވެ.
މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފެށުނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައި ނުވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ފަހު ބެޗު މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކޮށް ނިންމާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެޝަރުޠު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މައްދާގެ (ކ) އިން ލިބިދީފައިވެއެވެ. އެމުއްދަތު ހަމަވާނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

BD085B88 B6DE 4056 B32A 2A2D00B4EE48

ޤަޟާއީ އަހަރު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ 2018 ފަށައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާއަކީ، ޝަރުޢީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި އަހަރުގެ މަހާސިންތާގައި ވެސް މުހިންމު މައުޟޫޢުތަކަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި މަހާސިންތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާތަކުން ކަނޑައެޅުއްވި މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort halkali escort etiler escort beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort istanbul escort sirinevler escort esenyurt escort sirinevler escort sirinevler escort avcilar escort istanbul escort beylikduzu escort bakirkoy escort beylikduzu escort atakoy escort avcilar escort sirinevler escort findikzade escort porno porna brazzers porno turk pornosu porno izle hd porno
porno
denizli bayan escort hd sex videos
deutscher inzest porno
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort