11 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށް ދިމާވެފައި ވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއުތަކުގެ ދަށުން، މި ވަގުތު 11 ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އެބަ ގެންދަވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ހދ. ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ގދ. ނަޑައްލާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ލ. މާބައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ގއ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، އދ. ފެންފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ހއ. މާރަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ރ. ރަސްމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ގއ. ކޮނޑޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށެވެ.

އަލަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ކޯޓުތަކަކީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް، ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައި ވާ ކޯޓުތަކެކެވެ. އެގޮތުން، މި ކޯޓުތަކުގައި ސްޓޭންޑަރޑައިޒް ކުރެވިފައި ވާ ކޯޓްރޫމްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެ ކޯޓްރޫމްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްގެ ވަސީލަތްތައް ވެސް ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މިހާރު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާ 11 ކޯޓުގެ އިމާރާތް ވެސް މި ހިނގާ 2014 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރީން ފުރިހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކޯޓުތަކުގެ އިމާރާތުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް ނިމި، މިހާރު ކުރެވެމުން ދަނީ އިމާރާތް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެވެ.

މިހާރު މަސައްކަތް ކުރެވެމުން ދާ 11 ކޯޓު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ޖުމުލަ 24,282,138.06 ރުފިޔާ ޚަރަދު ވާ ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭގެ އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.
މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ ކޯޓު އިމާރާތްތަކުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން، ކުރީން މަސައްކަތް ފެށިފައި ހުރި ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 5 ކޯޓެއްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުރިހަމަ ކުރެވި، އެ އިމާރާތްތައް ވަނީ ބޭނުން ކުރެވޭން ފެށިފައެވެ. އެއީ ފ. މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ދ. މާއެނބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓާއި، ކ. ގުޅީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ކ. ގާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެވެ.

އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުން ދާ ކޯޓުތަކުގެ އިތުރުން، 7 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ލުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ފޮނުވިފައި ވާ ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ބީލަމަށް ފޮނުވިފައި ވަނީ ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ކ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ތ. ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ލ. މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ދ. މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި، ލ. އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެވެ.
ކޯޓު އިމާރާތުގެ ވަށައި ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް މި ވަގުތު 6 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގައި ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 1,894,712.94 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުން

މިއީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެކުލަވައިލާފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. މި ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތަކީ މި ކަރުދާސް އެކުލަވައިލިއިރު ލިބެންހުރި އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ކަރުދާސް އެކުލަވައިލީ 01 ޖެނުއަރީ 2016 ގައެވެ.

ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުމެއް ނިންމިތާ 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި މި 60 ދުވަސް ގުނާނީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި މުއްދަތުހަމަވާ ދުވަހާއި އެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއާތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ މުއްދަތު

ހައިކޯޓުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ މުއްދަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަވާޢިދުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުމެއް ނިންމިތާ 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހެވެ. މި 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަސް ގުނާނީ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި، މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި، އެ ދެމެދަށް އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި އަލުން ހިންގުމަށް ޕީޖީ އެދިވަޑައިގެންފި

l 2180917

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް މަޑުޖައްސާލާފައި އޮތްއޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، މައްސަލަތައް އަލުން ތާވަލުކޮށްދެއްވުމަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިސާމް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ނެތުމާގުޅިގެން އެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުމަށް ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛް މުހުތާޒް މުޙުސިން އެދިވަޑައިގެންނެވުމާގުޅިގެން ކޯޓުތަކުގައި ހުރި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އޮތީ މެދުކަނޑާލެވިފައެވެ. މައްސަލަތައް ތާވަލުކުރުން މެދުކަނޑާލެވިފައި އޮތީ ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ލިބުނު ފައިސާ ހުސްވެފައިވާތީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުތަކަށް ދަތުރުކުރެއްވެން ނެއްތަކަމަށް އޭރުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސ.ހިތަދޫ / ބޯށިވަލުގެ އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އިބްރާހީމް އާއި، ގއ.ވިލިނގިލި / ބީޗްހައުސް އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުން

 

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ތަޙްޤީޤް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، އެ މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވަންދެން 15 ނޮވެމްބަރ 2015 އިން ފެށިގެން، ސ.ހިތަދޫ / ބޯށިވަލުގެ އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ އިބްރާހީމް (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A022117) އާއި، ގއ.ވިލިނގިލި / ބީޗްހައުސް އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޝާހް (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު A092898) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

03  ޞަފަރު  1437
15 ނޮވެމްބަރު 2015


އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

ސ.މީދޫ ދޮންދީދީމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކުރުން

އިޢުލާން

ސ.މީދޫ ދޮންދީދީމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A040031 އާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާތީ، އެ މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން 12 ނޮވެމްބަރ 2015 އިން ފެށިގެން ސ.މީދޫ ދޮންދީދީމަންޒިލް، އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޠާލިބު (އައިޑީކާޑު ނަންބަރު (A040031 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާކޮށްފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

30 މުޙައްރަމް 1437
12 ނޮވެމްބަރު 2015


އިޢުލާން ވިދާޅުވުމަށް

ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޢާއްމު ސިޓީއެއް ނެރެފި

0 134250580521 news

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަންކަމުގައި ކޯޓުތަކުގައި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރާނީ ބަންޑާރަނައިބު ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވައި، އާންމު ސިޓީއަކުން އެކަން އަންގަވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ އައު އުޞޫލު އާންމު ކުރައްވައިފި

Th. Vilifushi M Courtsމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތުގެ އައު އުޞޫލު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އާންމުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން 31 އޯގަސްޓް 2015 އިން ފެށިގެން މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ލީގަލް އެންޑް ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ 2014" ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގެ ޚުލާޞާ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވައި ނެރުއްވި "ލީގަލް އެންޑް ޖަސްޓިސް ސެކްޓަރ ބޭސްލައިން ސްޓަޑީ 2014" ރިޕޯޓަކީ ޝާމިލު ގޮތެއްގައި، ޖުޑީޝަރީގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އަންގައިދެވޭނެ ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި އޮތް ރިޕޯޓަކަށް ނުވާތީ، އަދި ރިޕޯޓުގައި ކަންބޮޑު ވާން ޖެހޭ ފަދަ އުނި ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކޮށް، ޖުޑީޝަރީގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 27 އޯގަސްޓް 2015 ގައި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މާޖިދުއާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޚާލިދު ޤާސިމެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންތައްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ..

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort halkali escort etiler escort beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort istanbul escort sirinevler escort esenyurt escort sirinevler escort sirinevler escort avcilar escort istanbul escort beylikduzu escort bakirkoy escort beylikduzu escort atakoy escort avcilar escort sirinevler escort findikzade escort porno porna brazzers porno turk pornosu porno izle hd porno
porno
denizli bayan escort hd sex videos
deutscher inzest porno
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort