ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

familyJustice201904.jpg

ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް ޓަކައި "ޖުޑީޝަލް ސިމްޕޯޒިއަމް އޮން ފެމިލީ ޖަސްޓިސް"ގެ ނަމުގައި ސިމްޕޯޒިއަމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއާއި ފެމިލީ ކޯޓާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން، ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މި މަހުގެ 27 އިން 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކުރައްވައިފި

ޢާއިލީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް، އެ ނިޒާމަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލުހޯދުމަށް ޓަކައި "ޖުޑީޝަލް ސިމްޕޯޒިއަމް އޮން ފެމިލީ ޖަސްޓިސް"ގެ ނަމުގައި ސިމްޕޯޒިއަމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއާއި ފެމިލީ ކޯޓާއި ފެމިލީ ލީގަލް ކްލިނިކް ގުޅިގެން، ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި މި މަހުގެ 27 އިން 30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސިމްޕޯޒިއަމް އިފްތިތާޙްކޮށް ދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

MJABAtoll20194.jpg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނަރއެއް ފަށައިފިއެވެ. މި ސެމިނާރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  2019 އޯގަސްޓް 31 އިން  ސެޕްޓެންބަރު 04 އަށް ބ.އޭދަފުށީ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގައެވެ.

މި ސެމިނަރގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) އާއި، އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ރ، ބ، ޅ، ކ، އަދި އދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ތަންފީޛްކޮށް ތަޠުބީޤް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަނެ، އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދައިދީ، މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކޮށް ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

MJABAtoll20192.jpg

MJABAtoll20193.jpg

MJABAtoll20195.jpg

ޖުމްލަ 42 ބައިވެރިންނާއިއެކު 05 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނަރުގައި ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދު އާއި ޑްރަގްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް ޢާރިފް އެވެ.

މި ސެމިނާރުގެ އިތުރުން، ރ، ބ، ޅ، ކ، އދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޖިނާއީ އިޖްރާއަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނާރެއް 25 އޯގަސްޓް އިން 29 އޯގަސްޓް 2019 އަށް  ބ. އޭދަފުށީގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންދެވި ފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން، ތުރުކީވިލާތުގެ ސޯޝަލް ސައެންސަސް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އަންކާރާ (އެސްއެސްޔޫއޭ) އާއެކު މެމޮރޭންޑަމް އޮފް އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއި ކުރައްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް ކޮންޓިނިޔުޑް ޖުޑީޝަލް އެންޑް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ޤަޟާއީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ޢިލްމީ ދިރާސާތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން، ތުރުކީވިލާތުގެ ސޯޝަލް ސައެންސަސް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އަންކާރާ (އެސްއެސްޔޫއޭ) އާއެކު މެމޮރޭންޑަމް އޮފް އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

MJA-RAtoll201901.jpg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނަރ އެއް ފަށައިފިއެވެ. 2019 އޯގަސްޓު 25 އިން 29 އަށް ބ. އޭދަފުށީ ޓީޗަރ ރިސޯސް ސެންޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނަރ އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މާޖިދެވެ.

މި ސެމިނަރ ގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އާއި އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ރ، ބ، ޅ، ކ އަދި އދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރި ކުރުވައި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛްކޮށް ތަޠުބީޤް ކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި ދަތިތަކަށް ޙައްލުހޯދުމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާ ކުރުމެވެ. 

MJA-RAtoll2019022.jpg

ޖުމްލަ 40 ބައިވެރިންނާއެކު 05 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިސެމިނަރ ގައި ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ހައިލަމް އާއި ޑްރަގް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ސެމިނާރު ފެށިއްޖެ

JuvenilR-MJA2019 (2).jpg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ބެހޭ ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސެމިނާރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ މުއައްސަސާތައް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާ އެކު، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތައް އުނގަންނަވައި ދެއްވުމާއި، ފަނޑިޔާރުންނާއި ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރުމާއި، ކުޑަކުދީންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރާނެ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުމާއި، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބާއްވާ ސެމިނާރެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސެމިނާރ އޮން ޖަޖްކްރާފްޓް، ޖުޑީޝަލް ސްކިލްސް އެންޑް ޖުޑީޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ފެށިއްޖެ

01MJAJudgcraft2018.JPG

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ ޖަޖްކްރާފްޓް، ޖުޑީޝަލް ސްކިލްސް އެންޑް ޖުޑީޝަލް މެނޭޖްމަންޓް އާ ބެހޭ ސެމިނާރެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނާރުގައި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެޖިސްޓްރޭޓުންނާ އެކު ޖުމްލަ 19 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

04MJAJudgcraft2018.JPG

04MJAJudgcraft2018.JPG

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

Orientation01.jpg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް 03 ޑިސެންބަރު 2018 ގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަނަށް އަލަށް ގުޅިވަޑައިގަންނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މަޢުލޫމާތު ދެވޭ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި، އިންޓްރަޑަކްޝަން ޓު ދަ ލީގަލް ޕްރޮފެޝަންސް، މެނޭޖިންގ ލީގަލް ޕްރެކްޓިސް، އެތިކްސް ފޯ ލޯޔަރސް އެންޑް ކޮންޓެންޕްޓް އޮފް ކޯޓު ހިމެނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޯޓުތަކުގެ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ގޮތުންވެސް މަޢޫލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރު

MJA Photo 04.jpeg

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރުގެ ނަމުގައި  ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ. 2018 ނޮވެންބަރު 24 އިން 28 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނާރުގެ މަޤުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުންނާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކޮށް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އިޖުރާއީގޮތުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކުރިއަށް ގެންދާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރު

MJA-PCode-Hdh2018-01.JPG

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތާ ބެހޭ ޤަޟާއީ ސެމިނާރުގެ ނަމުގައި  ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ. 2018 ނޮވެންބަރު 18 އިން 22 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ސެމިނާރުގެ މަޤުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުންނާއި ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ޙިއްޞާކޮށް، ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-RU/03 (04 ނޮވެންބަރު 2015) ރޫލިންގ އިން އެކަށައަޅާފައިވާ "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު" ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ހިންގާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
porno
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
pornoflow.com freehdporn.mobi