Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފެށުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދީފި

sctr

ޝަރްޢީދާއިރާއަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އަދި ކަރުދާހާ ނުލައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މޮލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ( މެމްސް) ގައި ހިމެނޭ މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭނުން ކުރަން ފެއްޓުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންއެއް އިއްޔެ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އައި.ޓީ ޓީމުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އެކޯޓުގެ 15 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އަހަރީ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ އިސްދާރު

mjalecture02-2016-00

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އިލްމީ ތަގުރީރު ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ އިސްދާރު 2016 އޮކްޓޫބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 "ފަންޑަމެންޓަލް ކޮންސެޕްޓްސް އެންޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އޮފް މެޑިކަލް ލޯ" މައުޟޫޢު އަށް އިނގިރޭސި ބަހުން، ތަގުރީރު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ޕުތުރީ ނޭމީ ޖާން ކާސިމް އެވެ.

 މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބްލޮކް މޯޑުގައި ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބްލޮކް މޯޑްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކިޔެވުން، މި ފެށޭ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފެށުމަށްޓަކައި ކޯސް ހިންގަވާ ފަރާތާގުޅިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ބްލޮކް މޯޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ޑިގްރީ ކޯހެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އަހަރީ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު ބޭއްވުމާ ގުޅޭ

mjalecture01-2016-cover

mjalecture01-2016-cover2

mjalectureseries2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އިލްމީ ތަގުރީރު ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު މިރޭ ބޭއްވިއްޖެއެވެ. އެމްޖޭއޭ އެނުއަލް ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު ބޭއްވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމުގައި، އިނގިރޭސި ބަހުން، ތަގުރީރު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ އަޝްޣަރު ޢަލީ ބިން ޢަލީ މުޙައްމަދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2010-2019" ރިވިއުކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން

nsds

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައިފައިވާ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ތަޞައްވުރު "ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެން.އެސް.ޑީ.އެސް) 2010-2019" ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލް ގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ސުހާދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައި ސޮފްޓްވެއަރ "މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" (މެމްސް) ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މެމްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ އާއި އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 09 އޮކޮޓޯބަރު 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި މެމްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސީނިއަރ ނެޓްވޯރކް އިންޖިނިއަރ ހުސައިން ވަޙީދު އާއި ސީނއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ޢަލީ އާދަމް އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ. 07 މެއި 2015 ވީ ބުދަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސެޝަންތައް ބާއްވަމުންދާނީ އދ މަހިބަދޫ އަދި އދ މަންދޫގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހްލުވެރިކުރުވުން" މިނަމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

މާލޭގެ ކޯޓުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއަށް އަހްލުވެރިކުރުވުން" މިނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ 5 ދުވަހުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިޔަށްއެބަދެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ގެ ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގެ މަގްސަދަކީ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބެހޭގޮތުން ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޙުލުވެރިކުރުވުމެވެ.

 20 ނޮވެމްބަރ 2014 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މިޕްރޮގްރާމްގައި މާލޭގެ ކޯޓުތަކުން ޖުމްލަ 10 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ ސެޝަންތައް ބާއްވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ރޫމްގައެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

64 މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކޮށްފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުވަތަ ޤާނޫނު، ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރުގެ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފެށުނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން 64 މެޖިސްޓްރޭޓަކު މިހާތަނަށް ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، މި 64 މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ހާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާއާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އިންނެވެ.
މެޖިސްޓްރޭޓުން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރުމަށް ފެށުނު ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ޑިޕްލޮމާ ޙާޞިލް ކުރައްވާފައި ނުވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ފަހު ބެޗު މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކޮށް ނިންމާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ތަޢުލީމީ ޝަރުޠު ފުރިހަމަ ނުވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް އެޝަރުޠު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ފަނޑިޔާރުންނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 15 ވަނަ މައްދާގެ (ކ) އިން ލިބިދީފައިވެއެވެ. އެމުއްދަތު ހަމަވާނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

BD085B88 B6DE 4056 B32A 2A2D00B4EE48

ޤަޟާއީ އަހަރު އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ 2018 ފަށައިފިއެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާއަކީ، ޝަރުޢީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ، އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، ނިންމުންތަކެއް ނިންމުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުންދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި އަހަރުގެ މަހާސިންތާގައި ވެސް މުހިންމު މައުޟޫޢުތަކަކަށް މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި މަހާސިންތާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި އެ ދާއިރާތަކުން ކަނޑައެޅުއްވި މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމް ފަށައިފި

1st.JPG

ޤަޟާއީ އަހަރު 2018 އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މަޤުޞަދަކީ، ޓެރަރިޒަމް އަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކަލަކަށް ވާއިރު، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުމާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޢިލްމީ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، އެ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ދާ މި ކޮންފަރެންސް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްލަ 8 ސެޝަންއެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސެޝަން އަކީ ކޮންފަރެންސްގެ މައުޟޫޢު ތަޢާރަފްކުރުމެވެ. އެ ސެޝަންގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީގަލް ފްރޭމްވޯކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ނިޒާމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރާނެއެވެ.

2nd.JPG

ދެވަނަ ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެ ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުންނެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކަކީ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދަން އުނދަގޫ މައްސަލަތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، ތަޙްޤީޤު މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުން މި ސެޝަންގައި  މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ.

3rd.JPG

ތިން ވަނަ ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓު ގުޅިގެން ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ސެޝަންގައި ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުންނެވެ. އަދި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވާނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުންނެވެ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ އުފުލުމުގައްޔާއި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ.

4th.JPG

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި އެންމެ ބަލައިގަނެވިފައިވާ ވިސްނުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން ރިހެބިލިޓެޓްކޮށް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުން ކަމަށްވުމާއެކު، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ތެރެއިން އެފަރާތްތައް އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާއި، ތަންފީޛޫކުރުމުގައި ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ކޮންފަރެންސްގެ ހަތަރުވަނަ ސެޝަންގައި މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ. މި ސެޝަންގައި ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގުޅިގެންނެވެ.

ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ކައުންޓަރިންގ ޓެރަރިޒަމްގެ ދެވަނަ ދުވަހު، މި މައުޟޫޢުގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ 2 ބޭފުޅެއްގެ ލެކްޗަރ ހުށަހަޅުއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެގޮތުން، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގައި 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އަރވިންދަރ ކޯ ސަމްބާ އާއި މެލޭޝިޔާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ އަޙްމަދު އިބްރާހިމް ކުއްލިޔާ އޮފް ލޯވްސްގެ ޑީން ޕްރޮފެސަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ނާޤިބް އިޝަން ޖާން ލެކްޗަރ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް ނިމިގެންދާއިރު، ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުގައްޔާއި، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައްޔާއި، ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުމުގައި ދިމާޥަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮންފަރެންސްގެ ސެޝަންތަކުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި، އެ ގޮންޖެހުންތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޝޯރޓް ޓަރމް، މީޑިއަމް ޓަރމް އަދި ލޯންގް ޓަރމް ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ހިމެނޭގޮތަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުން މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ކަމާގުޅުންހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ގޮތުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އާއި، މޯލްޑީވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާއި، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ-ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރާއި،  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް އާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން މި ކޮންފަރެންސްގައި ޖުމްލަ 76 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑަގަންނަވައެވެ.

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort