ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް - 165 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީނިއަރ ސެމިނާރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެ

image1

ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް - 165 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސީނިއަރ ސެމިނާރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ޖަނަވަރީ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  އެއްމަސްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖަޕާނުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ސެމިނާރުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ރަޖިސްޓްރަރ އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާގުޅޭ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

GenderEqualityAct

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު (2016/18) އަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާކުރުމުގެގޮތުން މިއަދު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވި މި ސެޝަން ކުރިއަށް ދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 2014 އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ސެމިނާރު

mja-penalcode-male01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، މާލޭގެ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ރަޖިސްޓްރާރއިންނާއި ލީގަލް އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު 2014 އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ސެމިނާރެއް ފަށައިފިއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ މައި އޮފީހުގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ކުރިއަށްދާ މި ސެމިނަރ 2016 ޑިސެންބަރު 08 އިން 11 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސެމިނާރެއް ފަށައިފި

MJA2ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާ ބެހޭ ޚާއްޞަ ސެމިނާރެއް ފ. ނިލަންދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. އއ، ވ، މ، ފ، ދ، ތ، އަދި ލ މި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން 34 މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރި ވެވަޑައިގަންނަވާ މި ސެމިނާރަކީ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ތަންފީޛުކޮށް ތަޠުބީޤު ކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނާރެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފެށުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ދީފި

sctr

ޝަރްޢީދާއިރާއަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ އަދި ކަރުދާހާ ނުލައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަމުންދާ މޮލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ( މެމްސް) ގައި ހިމެނޭ މެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭނުން ކުރަން ފެއްޓުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ދަނީ ވަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި މޮޑިއުލް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ ސެޝަންއެއް އިއްޔެ ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އައި.ޓީ ޓީމުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި އެކޯޓުގެ 15 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އަހަރީ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ އިސްދާރު

mjalecture02-2016-00

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އިލްމީ ތަގުރީރު ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ އިސްދާރު 2016 އޮކްޓޫބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 "ފަންޑަމެންޓަލް ކޮންސެޕްޓްސް އެންޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އޮފް މެޑިކަލް ލޯ" މައުޟޫޢު އަށް އިނގިރޭސި ބަހުން، ތަގުރީރު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ޕުތުރީ ނޭމީ ޖާން ކާސިމް އެވެ.

 މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބްލޮކް މޯޑުގައި ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބްލޮކް މޯޑްގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމްގެ ކިޔެވުން، މި ފެށޭ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ފެށުމަށްޓަކައި ކޯސް ހިންގަވާ ފަރާތާގުޅިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ބްލޮކް މޯޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ  ޑިގްރީ ކޯހެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އަހަރީ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު ބޭއްވުމާ ގުޅޭ

mjalecture01-2016-cover

mjalecture01-2016-cover2

mjalectureseries2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އިލްމީ ތަގުރީރު ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު މިރޭ ބޭއްވިއްޖެއެވެ. އެމްޖޭއޭ އެނުއަލް ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ އިސްދާރު ބޭއްވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ޕްރޮގްރާމުގައި، އިނގިރޭސި ބަހުން، ތަގުރީރު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ އަޝްޣަރު ޢަލީ ބިން ޢަލީ މުޙައްމަދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ނޭޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2010-2019" ރިވިއުކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން

nsds

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލައިފައިވާ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ ތަޞައްވުރު "ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖީ ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެން.އެސް.ޑީ.އެސް) 2010-2019" ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލް ގައި މިއަދު އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ސީނިއަރ ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ސުހާދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މައި ސޮފްޓްވެއަރ "މޯލްޑިވްސް އީ-ކޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް" (މެމްސް) ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި ތަޢާރަފުކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން މެމްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިންގ އާއި އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ސެޝަންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 09 އޮކޮޓޯބަރު 2015 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައެވެ. މިސެޝަންތަކުގައި މެމްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތާއި އައި.ޓީ އާ ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޅ.ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެއްވާފައިވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސީނިއަރ ނެޓްވޯރކް އިންޖިނިއަރ ހުސައިން ވަޙީދު އާއި ސީނއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ ޢަލީ އާދަމް އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެ

އދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސަރުކާރު މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއްޖެއެވެ. 07 މެއި 2015 ވީ ބުދަ ދުވަހު ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސެޝަންތައް ބާއްވަމުންދާނީ އދ މަހިބަދޫ އަދި އދ މަންދޫގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
izmir escort gaziantep escort
porno
denizli bayan escort hd sex videos
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort
izmir escort
izmit escort
pornoflow.com freehdporn.mobi