Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އަހަރީ ލެކްޗަރ ސީރީޒްގެ ދެވަނަ އިސްދާރު

mjalecture02-2016-00

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާ އިލްމީ ތަގުރީރު ސިލްސިލާގެ ދެވަނަ އިސްދާރު 2016 އޮކްޓޫބަރު 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

 "ފަންޑަމެންޓަލް ކޮންސެޕްޓްސް އެންޑް ޕްރިންސިޕްލްސް އޮފް މެޑިކަލް ލޯ" މައުޟޫޢު އަށް އިނގިރޭސި ބަހުން، ތަގުރީރު ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުވަތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ މެލޭޝިޔާގެ ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ޕުތުރީ ނޭމީ ޖާން ކާސިމް އެވެ.

 މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕީރިއަރ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

mjalecture02-2016-06

mjalecture02-2016-01

mjalecture02-2016-05

mjalecture02-2016-07

mjalecture02-2016-03

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ކޯޓުތަކާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން، ކޮންޓިނުއިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނާއި ގާނޫނީ އިލްމުގެ ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުފައްދަވައިފައި ވާ މުއައްސަސާއެކެވެ.ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވާޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި އިލްމީ ސިމްޕޯސިއަމްތަކާއި، ކޮލޯކިއަމްތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކާއި، ސެމިނަރ ގެ އިތުރުން، ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމުގެ ދަތުރުތަކާއި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިމެނެއެވެ.

mjalecture02-2016-04

އެމްޖޭއޭ އެނުއަލް ލެކްޗަރ ސީރީޒަކީ ވެސް މީގެ ތެރެއިން އެއް ޕްރޮގްރާމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ރޭވިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާއަށް މުހިއްމު މައުޟޫޢުތަކުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ޢިލްމީ ބޭފުޅުން ގެނެސްގެން، ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޤާނޫނީ މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރި ވެވޭ ގޮތަށް، ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort