ޚަބަރު

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު އަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާގުޅޭ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

GenderEqualityAct

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު (2016/18) އަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ޙިއްޞާކުރުމުގެގޮތުން މިއަދު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރެއްވި މި ސެޝަން ކުރިއަށް ދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައެވެ.