ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ސެމިނާރު

TOT Crpc

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި، މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރި ވެވަޑައިގެންނެވި ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާރސް ސެމިނާރެވެ. މި ސެމިނާރުގެ މަގުސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި، އެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހިންގާނެ ޓްރެއިނަރުން ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. ދެވަނަ ޕްރޮގްރާމަކީ ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުން، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގި ސެމިނާރެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީ މޯލްޑިވްސްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ދިޔައީ 21 ނޮވެންބަރުން 25 ނޮވެންބަރުގެ ނިޔަލަށް ސްޓެލްކޯގެ މައި އޮފީހުގެ ޓްރޭނިންގް ރޫމްގައެވެ.

މި ދެ ޕްރޮގްރާމުގައި ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޕާޓެއް ކަމުގައި ވާ މެލްކަމް ހަވާރޑް ސިމޮންސްއެވެ. މެލްކަމް ހަވާރޑް ސިމޮންސް އަކީ ޔޫރޮޕިއަން ޔޫނިއަން އެކްސްޓަރނަލް އެކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ގެ ކޮސޯވޯއަށް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ޖަޖުންގެ ޕެނަލްގެ ރައީސްކަމާއި ކޮސޯވޯ ޖުޑީޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ޓްރޭނަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.