މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ސެމިނާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި

Civil Procedure MJA 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މި މަހުގެ 16 އިން 20 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭ ސެމިނާރު މިއަދު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފައެވެ. އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ސެމިނާރު އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އެވެ.

 Civil Procedure MJA 3   

މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާބެހޭ މި ސެމިނާރަކީ، މަދަނީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާބެހޭ ގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ލިބެމުންދާތީ، އެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް، އަވަސްކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެކު ޢަދުލުއިންޞާފު ލިބިދެވޭނޭ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ، އެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ސެމިނާރެކެވެ.

Civil Procedure MJA 15

Civil Procedure MJA 14

Civil Procedure MJA 8

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީންނާއި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ކޯޓުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ ލީގަލް ބޭފުޅުންނާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ލީގަލް ބޭފުޅުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 61 ބޭފުޅުން މި ސެމިނާރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno