ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީއާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން، 'ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑިޝަލް ޓްރެއިނަރސް' ގެ ނަމުގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

IMG 7793

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ އާއި ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގުޅިގެން ބްރިޓިޝް ހައިކޮމިޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޖުޑިޝަލް ޓްރެއިނަރސްގެ ނަމުގައި 3 ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2021 ސެޕްޓެންބަރު 16 އިން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކ. ތުލުސްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެގޮތުން ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީގައި މުރާޖާއާކުރެވުނު ޖުޑިޝަލް ކަރިކިއުލަމްގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޖުޑިޝަރީއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓްރެއިނަރުންތަކެއް ތަމްރީނުކުރުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ސުޕީރިއާރ ކޯޓުތަކާއި، މެޖިސްޓްރްޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭގޮތައް ޖުމްލަ 26 ފަނޑިޔާރުން ޓްރެއިނަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ތަމްރީނުކުރެވޭ ޓްރެއިނަރުން މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުރު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ޓީއޯޓީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޖިންސީ އަދި ގިންތިއަށް ނިސްބަތްކޮށް ދޭ އަނިޔާއާއި، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި، ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިތުރުން ހުކުމް ލިޔާނެގޮތާ ގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް ހިމެނޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވަނީ ކަރިކިއުލަމް ރިވިއު ކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ޔޫއެންޑީޕީގެ ކޮންސަލްޓެންޓް، ޖަޖް މެލްކޮމް ސިމަންސްއެވެ. 

"ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

thumbnail image1

thumbnail image0

 20210826 130408

 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުުޤޫބާތު) ގެ 1000 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ "ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" (ނަންބަރު 02/2021) އާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް 2021 އޮގަސްްޓް 22 އިން 25 އަށް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި ސެޝަންތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ 01 ޖުލައި 2021 ގައި ޢާންމު ކުރެވިފައިވާ "ޝަރީޢަތުން އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށް 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން މި އުޞޫލަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި، މުޅި އުސޫލަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން، އުސޫލު އެކުލަވާލެވުނު މަޤުސަދު ސާފުކޮށްދިނުމާއި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރާއިރު ފަނޑިޔާރުން ސަމާލުކަން ދެއްވަންޖެހޭ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދެވިފައިވެއެވެ.

ސިލްސިލާ ސެޝަންތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ޖުމްލަ 99 ޤާޟީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ފެސިލިޓޭޓްކޮށްދެއްވީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ  އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފްއެވެ. މީގެ އިތުރުން، މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި، ގެސްޓް ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ  އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަކީލު އާއި ޤާޟީ  އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙްބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.    

ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި، ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް، 17 ޖުލައި 2021 ގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާއި، ޝަރީޢަތް ކުރުމާބެހޭ ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި އެއްގޮތްކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުބަދަލު ކުރުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން މި މައުލޫއާގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނަރސް (ޓީއޯޓީ) ޕްރޮގްރާމެއް، މި ހިނގާ ޖުލައި 11 އިން 15 އަށް، ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޓީއޯޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި ބެހޭގޮތުން، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ޖުޑިޝަރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށްޓަކައި ޓްރޭނަރުން ބިނާކުރުމެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މެދުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް މި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ވީހާވެސް ގިނަ ސެޝަންތައް ބޭއްވުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، އަދި ޖިންސީ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢު އާއި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި އުޅޭއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އަދި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މިދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ވިސްނުން މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާނެއެވެ. މިގޮތުން ހިމެނިގެންދާނެ މުހިއްމު ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި، އީކުއަލިޓީ އަދި އިކުއިޓީ، ސޯޝަލައިޒޭޝަން، ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ބިހޭވިއަރ، ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕިނގް، ޖެންޑަރ ސެންސިޓިވިޓީ، ޖެންޑަރ ބްލައިންޑްނަސް، އިމްޕާރޝަލިޓީ އަދި އެމްޕަވަރމަންޓް ނުވަތަ ބާރުވެރިކުރުވުމާ ގުޅޭކަންކަމުގެ އިތުރުން، މި ދެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ޓީ.އޯ.ޓޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ޝަރުއީ ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 21 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއެވެ.

ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގޭ މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސެޝަންތައް ނަންގަވައިދެއްވަނީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިވާ ކޮންސަލްޓަންޓް އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިންއެވެ.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ އެހީގެ ދަށުން، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާއި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ސެންސިޓައިޒިންގ ސެޝަންތަކެއް ވަނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި، ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޓްރެއިނަރސް ބިނާކުރުމުގެ ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

"ޓްރޭނިންގ ވާރކްޝޮޕް އޮން އިފެކްޓިވެ އެޖުޑިކޭޝަން އޮފް މެރިޓައިމް ކޭސަސް އިން އަ ކައިންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮންޓެކްސްޓް" ގެ ނަމުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުން.

"ޓްރޭނިންގ ވާރކްޝޮޕް އޮން އިފެކްޓިވެ އެޖުޑިކޭޝަން އޮން މެރިޓައިމް ކޭސަސް އިން އަ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮންޓެކްސްޓް" ގެ ނަމުގައި 2 ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ، 'ސަޕޯރޓް ޓު މޯލްޑިވްސް އޮން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް' ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ) އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ގުޅިގެން 2021 ޖުލައި 11 އިން 12 އަށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، މެރިޓައިމާއި ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި އަލިއަޅުވާލާނެ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި،  މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް، މެރިޓައިމް މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ހޯދުމާއި އެކަމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް، މެރިޓައިމް ޒޯންތަކާއި އެ ޒޯންތަކުގެ އިޙްތިޞާސްތައް، އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ ދައުރާއި އިފެކްޓިވް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އާއި ބެހޭގޮތުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވލާތުގެ އެކްސްޕަރޓް ޖަޖުންގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީން އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި  ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ ގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުންގެ އިތުރުން، ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެކްސްޕާރޓް ޖަޖުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އައި.ސީ.ޓީ އިކުއިޕްމެންޓްސް ހަދިޔާކޮށްފި

Image 5.png

 

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސް އާއި ބްރިޓިޝް ހައި ކޮމިޝަންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ އައި.ސީ.ޓީ ވަސީލަތްތައް 07 ޖުލައި 2021 ވީ ބުދަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ ފަރާތުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިތަކެތި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.ޖޭ.އޭ) އާއި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ޑީ.ޖޭ.އޭ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ތަކެއްޗާއި ޑީ.ޖޭ.އޭ ގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެލެއްވީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން، ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ބްރިޓިޝް ހައި ކޮމިޝަނަރ ހާރ އެކްސެލެންސީ ކެރޯން ރޮސްލަރ، ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ރެސިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް އެޑް އިންޓަރިމް ވޭރާ ހާކިމް، އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ކޮވިޑް19 އާއިގުޅިގެން ރަސްމިއްޔާތުގައި ގިނަ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ވާރޗުއްލްކޮށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

PRESS RELEASE

 

Press.jpg

ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ އާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްއާއި ގުޅޭ ޓްރެއިނިންގ އޮފް ޓްރެއިނާސް (ޓީ.އޯ.ޓީ) ޕްރޮގްރާމް

 

Capture10.png

ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ) އާއި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެގްޒެކަޓިވް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް (ޔޫ.އެން.ސީ.ޓީ.އީ.ޑީ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅޭގޮތުން ޖޮއިންޓް އެސެސްމަންޓެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި އެސެސްމަންޓާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖެއަށް ދެފަހަރެއްގެ މަތީން ވަނީ މިޝަންތައް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައެވެ. މިގޮތުން، ދެވަނަ މިޝަންގެ މަޝްވަރާތަކުގައި، ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކާއެކު ރައުންޑް ޓޭބަލް މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. 

ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގް އޮފް ޓްރެއިނާސް ޕްރޮގްރާމް (ޓީ.އޯ.ޓީ) އަކީ މި މަޝްވަރާތަކުން 2020 ގައި ތަރައްޤީވެގެން އައިސްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.  

"ޓްރެއިން ދަ ޓްރެއިނަރ ވަރކްޝޮޕް ފޮރ ޖަޖަސް ފޮރ ދަ އިފެކްޓިވް އެޑްޖުޑިކޭޝަން އޮފް ޓެރަރިޒަމް ކޭސަސް"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް އާ ގުޅޭ ތަފާތު އެސްޕެކްޓް ތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރި ކުރުމާއި، ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލް ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު، މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މެދުވެރިކޮށް ދާއިރާގެ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ސެޝަންތައް ނަންގަވައި ދެއްވަނީ ޔޫ.އެން.އޯ.ޑީ.ސީ.ގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމާގުޅޭ ފަންނީ މާހިރުންނެވެ.

މި ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދެ ބުރު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ބުރު މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ ހިންގާފައެވެ. ޖުލައި 03 އިން 05 އަށް ކުރިއަށް މި ގެންދާ ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިތުރުން ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިގޮތުން،  މި ޓީ.އޯ.ޓީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދެވަނަ ވަނަ ބުރުގައި ޖުމްލަ 16 ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ދެވިފައެވެ.

ސްޕެޝަލައިޒް ޑައިލޮގް 1 ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް: ފެއަރ ޓްރައިލް ރައިޓްސް އިން ސިވިލް ޓްރައިލްސް

 

Capture 111.PNG

 

ސްޕެޝަލައިޒް ޑައިލޮގް 1 ފޯރ ދަ ޖުޑިޝަރީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް: ފެއަރ ޓްރައިލް ރައިޓްސް އިން ސިވިލް ޓްރައިލްސް

Specialized Dialog 1 for the Judiciary of the Maldives - Fair Trial Rights in Civil Rights

މި ޕްރޮގްރާމަކީ، މެކްސް ޕްލޭންކް ފައުންޑޭޝަން ފޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސް އެންޑް ދަ ރޫލް އޮފް ލޯ އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން 2021 ޖޫން 21 އިން 22 އަށް "ސްޕެޝަލައިޒް ޑައިލޮގް 1: ފެއަރ ޓްރައިލް ރައިޓްސް އިން ސިވިލް ޓްރައިލްސް" ގެ ނަމުގައި ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޑައިލޮގަކީ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއްގެ ގޮތުގައި، އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އެގޮތުން މިފަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްޞަދަކީ، މަދަނީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި، މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ޙުކުމް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި ނޮލެޖް އާއި ތަޖުރިބާ ބަދަލު ކުރުމުގެ އިތުރުން، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެކްސްޕަރޓް ޖަޖަސްގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީން އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހިމެނޭގޮތުން 27 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެ ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި މެކްސް ޕްލޭންކްގެ ކަމާބެހޭ ރިސާރޗް ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އެކްސްޕާޓް ޕެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މިސްރުގެ ކޯޓް އޮފް ކެސޭޝަން ގެ ޖަޖް، މުޙައްމަދު އަލް ތަވީލާ (Judge Mohamed El Tawila) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ޝަރީއަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ޓްރެއިނިންގ

 

Capture1.PNG

މި ޕްރޮގްރާމަކީ، ޝަރީއަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދު މުރާޖާކޮށް، ޕަބްލިޝްކުރުމާއި ގުޅިގެން މި ގެނެވުނު އިސްލާހުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގުޅިގެން، 2021 ޖޫން 14 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމްގެ މަޤްސަދަކީ، ޝަރީއަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤަވާއިދު މުރާޖާކޮށް އަލުން ޕަބްލިޝް ކުރެވި، މި ޤަވާއިދަށް، 2021 ޖޫން 15  ވަނަ ދުވަހު އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން މި ޤަވާއިދަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އަހުލުވެރިކުރުވުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެކި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 109  މެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   

އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގެފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މިޞްބާޙްއާއި،ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޞަފްޢަތު ޙަބީބް އަދި ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އާރިފެވެ. 

 

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެޖިސްޓްރޭޓަރުންނަށް ހިންގާ ޖުޑީޝަލް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް

induction.JPG

2021، މެއި 25 ވަނަ ދުވަހާއި އަދި 02 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް އަލަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު މެޖިސްޓްރޭޓަރުންނަށް ހިންގާ ޖުޑީޝަލް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް (ރައުންޑް 7)، 03 ޖޫން 2021 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ. ޖުޑީޝަލް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާއެވެ. އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް މި ގެންދާ ޖުޑީޝަލް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ވަރަށް މުހިއްމު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި، އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންވެސް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބާއެކު ޕްރޮގްރާމް ނިންމެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، މިޕްރޮގްރާމުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ އެންމެ ބޭނުން މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި އަދި މިހާރު ފަނޑިޔާރުންގެ ހުރި ސްކިލްސްތައް އިތުރަށް ރިފައިން ކުރުމަށްޓަކައި ލިބިގެންދާނެ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކަށް ވެގެންދާނޭކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ފަރާތުން 03 ޖޫން އިން 13 ޖުލައި 2021 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގައި، ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޙަވާލުވެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރައްވަންޖެހޭ ކޯޓުއެޓޭޗްމަންޓް އެންޑް މެންޓޯޝިޕް، މޮކްޓްރައަލްސް އަދި ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތަކުގެ އިތުރުން މުހިއްމު ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތިއަރީ ސެޝަންތައްކާއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއެކު ބާއްވާ އިންޓޮރޮޑަކްޓަރީ މީޓިންގ ސެޝަންތައް ކަވަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ ތިއަރީ ސެޝަންތަކާއި އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ މީޓިންގ ސެޝަންތައް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. 

ޖުޑީޝަލް އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމުގެ 7 ވަނަ ރައުންޑުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަކީ 25 މެއި 2021 ވަނަ ދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު، ސ. ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ ޒިޔާދާ ޠާހިރު އާއި ގއ. މާމެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ސުމައިނާ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން، 02 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު، ސ. މަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެވުނު އެކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޙާމިދު ރަޝީދު އެވެ. 

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno