ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ ދެ މަގާމެއް އުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ ދެ މަގާމެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 25 ނޮވެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ވަނީ އުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އުވާލައިފައިވާ މަޤާމުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާއި ހައިކޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޝަރުޢި ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަށް ވުމާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަޤާމުތައް އުފައްދައި އުވާލަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އުތުރުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 03 ޑިސެމްބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2،3،4 ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ފަރުމާ ކުރުން

އިޢުލާން

ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2،3،4 ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ފަރުމާ ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 22 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 ގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މީޓިން ރޫމްގައެވެ. އަދި ކޯހާގުޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 26 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 ގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މީޓިން ރޫމް ގައެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޞަފަރު 1437
17 ނޮވެމްބަރު 2015


އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދުވެސް ސޮއިކޮށްފި

ee

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް އާ، 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ރައުޝަން އެވެ. ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު އިރުފާން އިސްމާއީލެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ދެ ފަރާތަކާ މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. އެ ދެ ފަރާތަކީ ސިމްޑީ ޓެކް އާއި ޑިޖި ކޮމްޕިއުޓަރސް އެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

simdi

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑިޖި ކޮމްޕިއުޓަރސް އާ، 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސިޓިޒެންސް ޗާޓަރު ކޯޓުތަކާ ޙިއްސާކޮށްފި

CQnKzwRVAAAxSl6

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ، އުފެއްދުންތެރި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އުއްމީދުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސިޓިޒެންސް ޗާޓަރާއި ސްޓޭޓްމަންޓް ކޯޓުތަކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު މިއަދު ޙިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޗާޓަރެއް ޢާއްމުކޮށްފި

Untitled

ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޗާޓަރެއް އެކުލަވާލައި، ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. މި ޗާޓަރު އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ އުފެއްދުންތެރި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އުއްމީދުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

image1

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސިމްޑީ ޓެކް އާ، 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އޯޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ އޯޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމާއި ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ 3 ކޮޓަރި އަށް ބޭނުންވާ 3 އޯޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެޕިސް (ނަސްރުﷲ ޢަލީ، ބްލޫވިންގ/ސ.މަރަދޫ) އާއެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

kag

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގެ ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭން، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދައިދިނުމަށްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...