ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓި ކަލަންޑަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

supremecourt 01

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިއްޔެ އޮތް ބައްދަލުވުމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ހުށަހަޅުއްވާދެއްވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިދަ ސަޕްލައި ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ޤައުމީ ދިދަ އާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތް ކަމުގައިވާ "ޓްރެކް އާރތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ދެމެދު މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށް، މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަޙުމަދު އަލީ އެވެ. އަދި "ޓްރެކް އާރތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ލަތީފް އެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދިދަ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 183,380.00ރ އަށް 29 ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

29 ނޮވެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

29 ނޮވެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 15:00 ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ބަދަލު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ނަންބަރު:16/205 ޢާއްމު ސިޓީން މިއަދު ވަނީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށް އަންގާފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

2 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ 1 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރި އިޢުލާނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ 2 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ މަސައްކަތް ވެސް ޙަވާލުކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތް ކަމުގައިވާ 'ޑޮކް މޯލްޑިވްސް' އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ދެމެދު މަސައްކަތުގެ 2 އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށް، ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ 2 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ 1 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރި އިޢުލާނާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ 2 ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ މަސައްކަތް ވެސް ޙަވާލުކުރުމަށް ހޮވުނު ފަރާތް ކަމުގައިވާ 'ޑޮކް މޯލްޑިވްސް' އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާ ދެމެދު މަސައްކަތުގެ 2 އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށް، ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ ދެ މަގާމެއް އުވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ ދެ މަގާމެއް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 25 ނޮވެމްބަރު 2015 އިން ފެށިގެން ވަނީ އުވާލާފައެވެ. އެގޮތުން އުވާލައިފައިވާ މަޤާމުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމާއި ހައިކޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޝަރުޢި ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާއަށް ވުމާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަޤާމުތައް އުފައްދައި އުވާލަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އުތުރުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ އުތުރު ގޮފީގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު 03 ޑިސެމްބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2،3،4 ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ފަރުމާ ކުރުން

އިޢުލާން

ޝަރުއީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 2،3،4 ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކެއް ފަރުމާ ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ 22 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:30 ގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މީޓިން ރޫމްގައެވެ. އަދި ކޯހާގުޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 26 ނޮވެމްބަރ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 ގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މީޓިން ރޫމް ގައެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޞަފަރު 1437
17 ނޮވެމްބަރު 2015


އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދުވެސް ސޮއިކޮށްފި

ee

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ވެސް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް އާ، 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ރައުޝަން އެވެ. ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ސޭލްސް މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު އިރުފާން އިސްމާއީލެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ދެ ފަރާތަކާ މިހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކުރެވުނެވެ. އެ ދެ ފަރާތަކީ ސިމްޑީ ޓެކް އާއި ޑިޖި ކޮމްޕިއުޓަރސް އެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

simdi

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ދެލި ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑިޖި ކޮމްޕިއުޓަރސް އާ، 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމާގޮތަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސިޓިޒެންސް ޗާޓަރު ކޯޓުތަކާ ޙިއްސާކޮށްފި

CQnKzwRVAAAxSl6

ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ، އުފެއްދުންތެރި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އުއްމީދުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސިޓިޒެންސް ޗާޓަރާއި ސްޓޭޓްމަންޓް ކޯޓުތަކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދު މިއަދު ޙިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno