އޯޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ސ.ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ ކޮޓަރިއަށް ބޭނުންވާ އޯޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމާއި ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތްކުރާ 3 ކޮޓަރި އަށް ބޭނުންވާ 3 އޯޑިއޯ ރެކޯރޑިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެޕިސް (ނަސްރުﷲ ޢަލީ، ބްލޫވިންގ/ސ.މަރަދޫ) އާއެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

kag

ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގެ ސެކިއުރިޓީ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭން، ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގގައި ކެމެރާ ސިސްޓަމެއް ހަރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އަދި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދައިދިނުމަށްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދެމުންދާ އިންޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި

allied

މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދެމުންދާ އެލައިޑް އިންޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމަށް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މިގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނީ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޑިޕެންޑެންޓުންގެ އިންޝޫރެންސް ޕެކޭޖް މުރާޖަޢާ ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އެލައިޑް އިންޝޫރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސީޑޯގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން

mail.google.com

އދ. އިން ބޭއްވި އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާ (ސީޑޯ) ބައްދަލުވުމުގައި، ސީޑޯގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރެކޮމެންޑޭޝަންސްއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި "ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ފޯރަމް އޮން ސީޑޯ ރެކޮމެންޑޭޝަންސް" ގެ ނަމުގައި ސީޑޯއާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ފޯރަމްގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno