"ސްޓްރެންތެނިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން – ސްޓްރީމްލައިނިންގ ފޮރ ހައި-ޕަރފޯމަންސް" ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ

StrengtheningJud-adm2017

އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓްގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ހިއުމަން ރިސޯސްގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފޭނެ ގޮތްތައް ފާހަގަކޮށް، ހައި-ޕަރފޯމަންސް ޖުޑީޝަރީއެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ މުހިންމު ސިފަތައް އަމިއްލަކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމުގެ ބޭނުމުގައި، "ސްޓްރެންތެނިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން – ސްޓްރީމްލައިނިންގ ފޮރ ހައި-ޕަރފޯމަންސް" ގެ  ނަމުގައި ކޮންފަރެންސް އެއް ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

2017 ފެބްރުވަރީ 05 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ، މި ކޮންފަރެންސްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އެކްޓިންގ ޗާންސެލަރ އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރަރ އާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ބަޖެޓް އަދި އެޗް.އާރު ގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭސް" ގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތަޢާރަފުކޮށްފި

Lawreports-MobileApplication

ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭހަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާއި އަދި ޤާނޫނާ ޤަވާއިދުތަކާ ޙަލާދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުތަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް ފެންނަން ހުންނާނޭހެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާބޭހެކެވެ.

ޤާނޫނުތައް ގިންތިކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ޑޭޓާބޭސްގައި، ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް ފެނިގެންދާއިރު، އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް އައިސްފައިވާނަމަ، އެ އިޞްލާޙެއް އައިސްފައިވާކަން، ވާތްފަރާތުގެ މަތީގައިވާ "އިތުރު މައުލޫމާތު" ލިންކްއިން ހައިލައިޓްވެފައި ހުރެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު އަދި ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު 20000 އަށްވުރެ މަތީގައި

Stat2016-01

2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދު ވަނީ ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިތުރުވެފައެވެ. 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ 17712 މައްސަލައެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 20116 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ. މިއީ މިހާ ގިނަ މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދުވެސް ވަނީ 20000 ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގައި ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް

2016 ވަނަ އަހަރުގައި ދަށުކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު 2015 ވަނަ އަހަރުގައި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދަށްވުރެ 13.6% ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރުގައި 17712 މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ދަށުކޯޓުތަކަށް 20116 މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. މިއީ 2015 ވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު 2404 މައްސަލައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށް 20000 ވުރެ ގިނައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ފުރަތަމަ އަހަރެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މީހުން ޓްރެފިކު ކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުން

މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ޤާނޫނާއި ، ގައިޑްލައިންތަކާއި އަދި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރާޓިން ޕްރޮސީޖިއަރސް ( އެސް. އޯ. ޕީ ) އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް އޯގައިނޭޝަން ފޯ މައިގްރޭޝަން ގުޅިގެން ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ކޯޓާއި ޑިޕާޓުމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން ބައިވެރި ވެއްޖެއެވެ.
21 ޑިސެންބަރު 2016 ވީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑިޕާޓުމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިނެވީ  ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޢަލީ މުޙައްމަދާއި އަދި އެސިސްޓެންޓު ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛު ސުހާދު އާދަމް އެވެ. އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން  ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓު ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ނުހާ ޢަބުދުﷲ އެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މީހުން ޓްރެފިކު ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު (2013/12) ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން، މިވީ ތިން އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުގައި މަފްހޫމްތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުތަކާއި އަދި ވިކްޓިމް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ ގައިޑްލައިންތައްވެސް ބައިވެރިންނާ ޙިއްސާ ކުރެވުނެވެ.

ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނުހުޅުވުމުގެ ސަބަބުން ވަގު ޑޮލަރުތަކެއް ވިއްކި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ފުލުސްމީހާއާއި ސިފައިންގެ މީހާ މިނިވަންވެއްޖެކަމަށް ބުނާ ޚަބަރާގުޅޭ

ލ. އަތޮޅު ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނުހުޅުވުމުގެ ސަބަބުން ވަގު ޑޮލަރުތަކެއް ވިއްކި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ފުލުސްމީހާއާއި ސިފައިންގެ މީހާ މިނިވަންވެއްޖެކަމަށް ބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަންބަރު 13-B/CIR/2016/11 (22 ސެޕްޓެންބަރު 2016) ސަރކިއުލަރ އާގުޅިގެން، ރަސްމީ ގަޑި ނިމުމުން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރަން ނުޖެހޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތައްވެސް ބަންދުކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން ޝަރުޢީދާއިރާގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކާއި، އިދާރާތައްވެސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަސްމީގަޑީގައި ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި އިންތިޒާމްކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ކޭސް ރިޕޯޓްތައް ހޯއްދެވުމަށް "ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭސް"

Lawreports-CJn

ލޯ ރިޕޯޓް ޑޭޓާބޭހަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް އަދި ޤަރާރުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި ޝަރުޢީ ނިންމުތައް އެއްތަން ކުރެވިފައިވާ ޑޭޓާބޭހެކެވެ. މި ޑޭޓާބޭހުގައި ޤާނޫނާ ޤަވާއިދުތަކާ ޙަލާދީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުތަކުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމްތައް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިން މޯލްޑިވްސް – އަ ޖުޑީޝަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް" ކޮލޯކިއަމް

pic0909

މި ކޮލޯކިއަމް އަކީ، ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ޑުއިންގ ބިޒްނަސް ރޭންކިންގ ގައި ރާއްޖޭގެ ދަރަޖަ އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގުޅިގެން، ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ބޭއްވުނު ކޮލޯކިއަމްއެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިން މޯލްޑިވްސް – އަ ޖުޑީޝަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް" ކޮލޯކިއަމް މިއަދު ބާއްވައިފި

Doingbusiness-01

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވުނު މި ކޮލޯކިއަމްއަކީ ވަރލްޑް ބޭންކްގެ ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖޭގެ ރޭންކް އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ދަށަށްދަމުންދާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ގެ އިސްނެންގެވުމާއި ލަފާފުޅުގެ މަތިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން،"ޑުއިންގ ބިޒްނަސް އިން މޯލްޑިވްސް – އަ ޖުޑީޝަލް ޕަރސްޕެކްޓިވް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކޮލޯކިއަމް އެކެވެ.

މި ކޮލޯކިއަމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއަށް ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރުމާގުޅޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ކޮންޓިނުއިންގ ޖުޑީޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން" ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރައްވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/11/SC (31 އޮގަސްޓް 2015) ސަރކިއުލަރ އިން ޤާއިމުކުރައްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީންނެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ ހިނގަމުންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ތިން ބިދޭސީއަކު ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކުރުން

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމާގުޅިގެން، ބަނގުލަދޭޝްގެ ތިން މީހަކު 10 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހު ބަނގުލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ނުރޫޖަހާން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސް އޭނާ ޓްރެފިކްކުރުމުގައި އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން އެ މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކިތަކާއި ޤަރީނާތަކުން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2013 (މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ 12 ވަނަ މާއްދާއާއި 13 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާ ޙަވާލާދީ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން އެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ދަށުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ބަނގުލަދޭޝްގެ ތިން މީހުން ކަމަށްވާ، ބާދްޝާ (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު B0901824) އާއި، އެމް.ޑީ ސައިމް މޮއްލާ (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު AA5563689) އާއި، ޢަބްދުލްމަލަކު (ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު B1225641) އެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno