ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޗާޓަރެއް ޢާއްމުކޮށްފި

Untitled

ޑިޕާޓްމަންޓުން އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ޗާޓަރެއް އެކުލަވާލައި، ޢާއްމުކޮށްފިއެވެ. މި ޗާޓަރު އެކުލަވާލުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ އުފެއްދުންތެރި މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދަމަހައްޓައި ކުރިއެރުވުމާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އުއްމީދުކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޗާޓަރުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަޢާރަފާއި ޑިޕާޓްމަންޓް ހުންނަ ތަނާއި، ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުން ޚިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި ގުޅަން ޖެހޭ ނަންބަރުތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ރައްޔިތުން ޢާއްމުކޮށް ހޯދަންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދުތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗާޓަރާއެކު ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނޭ ގޮތުގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒުތަކާއި މަޤުޞަދުތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ވެލިޔުސްތައް ހިމެނޭ ބަޔާން ވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަޞައްވުރު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ރޮނގުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އައު އުފެއްދުންތެރި މަރުކަޒަށްވުމެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އަމާޒަކީ ފަސޭހަކަމާއެކު ޢަދުލު އިންސާފަށް ވާޞިލުވެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމާއި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އަސާސީ މުހިންމު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަޤުޞަދަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިދާރީ ހިންގުން ތަރައްޤީކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ތަމްރީން ހޯދައިދިނުމާއި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ޤާބިލު ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން ދަމަހައްޓައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހުނަރުވެރި ޒިންމާދާރު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލަނޑުދަނޑި ކަމުގައި ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ހުނަރުވެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކޮށް، އައު ކަންކަމަށް މަރުޙަބަ ކިޔައި، ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް، ޚިދުމަތްދޭ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީވުމަކީ މިކަންކަން ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭނޭ ހަމަތަކެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެންމެހައި އިދާރީ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ އިދާރާއެވެ. މި ޑިޕާޓްމަންޓް ހިނގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުންނެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އުފެދިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އުވާލުމާގުޅިގެންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ޗާޓަރު ވިދާޅުވުމަށް

ޕްރެޒެންޓޭޝަން