އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުން

.އެނިމޭޝަންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށް، ބެކްޑްރޮޕް އަދި ލައިޓިންގ ހަދައިދީ، އިންފޯގްރާފްތަކެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތަށް ބައެއް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭތީ އެ އިޢުލާނު ވަނީ ބާޠިލުކުރެވިފައެވެ

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް