2014 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު %20.6 އިތުރު

stat6

2014 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު %20.6 އިތުރެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް 344 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު 2015 ވަނަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ 415 މައްސަލައެވެ.