ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކްގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން

md2

ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މީޑިއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ކުރިޔަށް ގެންދާ "ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް" ގެ ތެރެއިން މިއަދު އޮތީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި އޮތް މިބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީއާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓް ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފާއި ފެމިލީ ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރުއާއި ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދުއާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ފަރާތުން އަލްއުސްތާޛު ސަޢީދު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕީ.އެސް.އެމް، ސަންގް ޓީވީ، ސަން އޮންލައިން، ރާއްޖެ ޓީވީ، އަވަސް، މިއަދު އަދި މިހާރު ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކާއި، މީޑިއާއާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި އެކަންކަން ޙައްލުކުރުމަށް މީޑިއާއާ ކޯޓްތައް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށް، ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ކޯޓުތަކުގެ އިސްފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދިނުމެވެ.
އެގޮތުން، މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަކުން ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް މިބައްދަލުވުމުގައި ފަނޑިޔާރުން ޙިއްޞާކުރެވިއެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި ކޮންމެ މީޑިއާއަކަށް މިހާރު ދިމާވަމުންދާ ދަތިތައް އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށް، އެކަންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
"ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އޯޕަން ހައުސް މީޑިއާ ވީކް" ގެ ތެރެއިން، މާދަމާ އޮންނާނީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެވެ.

md1md3md4md5

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno