ޖުޑިޝަރީ ވޯރކްޝޮޕް އޮން ސްޓްރެންތަނިންގ ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ބަޖެޓަރީ ޕްލޭނިންގ 2017

Budget201701

2017 ވަނަ އަހަރަށް ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ބަޖެޓަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އެޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޤުޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ ބަޖެޓަކަށް ހެދުމުގެގޮތުން، ވަކިވަކި ކޯޓުތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރައްވާއިރު، އެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

Budget201704

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރޭނިންގ ހޯލްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ވޯރކްޝޮޕްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓާއި، ހައިކޯޓާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ފެމިލީ ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ އިތުރުން ޑްރަގް ކޯޓުގެ ކަމާގުޅުންހުރި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Budget201705

Budget201706

Budget201707

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޯޓް އެކްސެލެންސީ ފްރޭމްވޯކް ގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންޑިކޭޓަރސް މެދުވެރިކޮށް ކޯޓުގެ ޕަރފޮމަންސް ވަޒަންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާގުޅޭގޮތުންވެސް މި ވޯރކްޝޮޕްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno