ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މައްސަލަތަށް ހިމެނުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަނީ

 

converstat2016

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަރުޢީދާއިރާއިން ހާމަކުރާ ތަފާސްހިސާބުގައި އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމައްޓަކައި، އެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުސަދަކީ އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ރާވާ ހިންގާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް ދެފަރާތުން ގުޅިގެން އެކުލަވާ ލުމެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 29 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަންވާނީ ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްގެ ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި ޑިޕާޓުމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ތަފާސްހިސާބު މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އިންސާނީ ވަގުފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ޝަރުޢީދާރާގެ ތަފާސްހިސާބުގައި ހިމަނަން ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ، މެއި 2016 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދުﷲ ސަޢީދު މި މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމަށް އިރުޝާދު ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އިއްޔެގެ މިބައްދަލުވުމުގައި ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެގްޓިވް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު އަދި ސްޓެޓިސްޓީޝިއަން އަލްފާޟިލް އާޝިޔަތު ޝަޒްނާއާއި ޑިޕާޓުމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ސިނިއަރ ފަރާތްތަކާއި ތަފާސްހިސާބު މަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު 2015 ގެ ފޮތް ޝާއިޢު ކޮށްފައިވަނީ 12 މެއި 2016 ގައެވެ. އަދި މި ފޮތުގެ ޚުލާޝާ " ޝަރުޢީދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު 2015 އަތްމަތީ ފޮތް " މިހާރުވަނީ ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno