ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފަސްކުރުމާގުޅޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު 198-L/2016/131 (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016) އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

2016 އޮކްޓޫބަރު 05 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިހާރު ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން ފަހުން އިޢުލާނު ކުރެވޭނެއެވެ.


ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފަސްކުރުމާގުޅޭ އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް