ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއާގުޅޭ ރިވިއު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

case mgmt

ޝަރުޢީދާއިރާއިން ޑިވެލޮޕް ކުރަމުންދާ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރއާގުޅޭ ބައްދަލުވުމެއް 2016 އޮކްޓޫބަރު 05 ވީ ބުދަ ދުވަހު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަލީއާއި، ފެމިލީ ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރުއާއި، ޑްރަގް ކޯޓު ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލް ޙަމީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޙަސަން ސަޢީދާއި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އައިޓީ ޑިވިޝަނުގެ ޑިރެކްޓަރ އިމްރާން ވަޖުދީ، ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މުޙައްމަދު އަމީން، އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ މުޙައްމަދު އިފާހު އެވެ.

cms 1

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ގޮސްފައިވާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފަނޑިޔާރުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ. އަދި ގެންނަޖެހޭ ބައެއް ބަދަލުތަކާއި، ކޯޓުތަކުގައި ކޭސްމެނޭޖެމެންޓް ސޮފްޓްވެއަރގެ އެކި ބައިތައް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދެކެވި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ސިވިލް ކޯޓާއި، ފެމިލީ ކޯޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ މޮޑިއުލްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައި، ޖެނުއަރީ 2017 އަށް ކޭސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ސޮފްޓްވެއަރ މި ތިން ކޯޓުގައި ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ތާވަލް ކުރެވުނެވެ.

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ ތިން ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއްގައި މިވަގުތު ބޭނުން ކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.ސްޓެޓިސްޓިކްސް މޮޑިއުލްއާއި، އިބްތިދާއީ މޮޑިއުލް ފިޔަވައި ދެންހުރި ބައިތައް މިހާރު ޑްރަގް ކޯޓުގައިދަނީ ބޭނުން ކުރެވެމުން ދާއިރު އަދި ފެމިލީ ކޯޓުގައި އެންޓްރީ، ރަޖިސްޓްރާރ، ޖަޖް، ޗީފް ޖަޖް، އަދި ރިޕޯޓިންގ ގެ ބައިތައް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގައި އަދި ބޭނުންކުރަން ފަށާއިފައި ވަނީ އެންޓްރީ މޮޑިއުލް އެކަންޏެވެ.

މި ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ކޯޓުގެ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް އޮޓޮމޭޓްވެގެން ދާނެގޮތުގެ ބައިތަކުގެ ބައެއް ސްކްރީން ޝޮޓްތައް ބެއްލެވުމަށް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno