ސަސްޕެންޑްކުރެވުނު ބައެއް ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ހުއްދަ އަލުން ދޫކުރުން

މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 198-L/2017/69 (10 ސެޕްޓެންބަރު2017 ) އިޢުލާނުން، 2017 ސެޕްޓެންބަރު  10ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގައި ވަކާލާތުކުރުން މަނާކުރެވުނު ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ވަކީލުންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު، 2017 ސެޕްޓެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ވަނީ ދޫކުރެވިފައެވެ.

އިޢުލާނު ވިދާޅުވުމަށް