ވަރކްޝޮޕް އޮން ކޮންވަރޖެންސް އޮފް ކްރައިމް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2017

WhatsApp Image 2017 11 26 at 11.05.30

ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުން އެއްކުރާ ތަފާސްހިސާބު އެއްގޮތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކާއެކު ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން މިއަދު ވަރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. "ވަރކްޝޮޕް އޮން ކޮންވަރޖެންސް އޮފް ކްރައިމް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 2017" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވުނު މި ވަރކްޝޮޕް ކުރިއަށް ދިޔައީ ޑިޕާޓްމަންޓު އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޓްރެއިންގ ހޯލުގައެވެ.

WhatsApp Image 2017 11 26 at 11.05.29

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/9 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖްރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) އާއެކު، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާތީ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ޢަމަލުކުރަމުންގެންދިޔަ ގޮތްތަކަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.

WhatsApp Image 2017 11 26 at 10.58.52

މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤުޞަދަކީ، ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުން އެ މުއައްސަސާއަކުން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކުށުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާކަމުގައިވާނަމަ، ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތަފާސްހިސާބު ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި އާންމުކުރާއިރު ތަފާސްހިސާބުގައި ފުށުއެރުންތައް ހުންނަގޮތް މެދުވެރިވެގެންދާނެތީ، އެ ކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، މުއައްސަސާތަކުން އެއްކުރާ ތަފާސްހިސާބު އެއްގޮތް ކުރުމާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާ ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ޖުމުލަ 22 ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ވަރކްޝޮޕްގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި، ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި، ޑްރަގް ކޯޓާއި، ޑިޕާޓުމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގައި، ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް ޕަބްލިޝްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ވަރކްޝޮޕްގެ ތެރޭގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި، އަދި ޝަރުޢީދާއިރާގައި ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. އަދި ތަފާސްހިސާބު ޢާންމުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ބައިތައް ގިންތިކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބައިވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
konya escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno