ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ ހަމަޖައްސަވައިފި

Rizna 3.jpg

 

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 1-22 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް މ. ބަނަފްސާވިލާ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ހަމައަށް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ ހުންނެވީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ) ގެ އެސިސްޓަންޓް ރެޒިޑަންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްގެ މަޤާމުގައެވެ. އެކަމަނާވަނީ ޤާނޫނީ ރޮނގުން އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު ޔުނިވާރސިޓީއިން ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން އިން މާސްޓަރ އޮފް ލޯ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ ދާއިރާއާއި، ޖުޑީޝަރީއާ ގުޅުންހުރި އެކިއެކި ތަމްރީނުތައްވެސް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާއަކީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި 11 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ މީގެ ކުރިންވަނީ މަދަނީ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާގެ މަޤާމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ސީނިއަރ ރަޖިސްޓްރާގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓްރޭނިންގ، ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ، ރިސާރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމުގެ ބާރުގެ އިދާރީ ކަންކަން ހިންގައި އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މަތިކޮށްފައިވާ އިދާރާއެވެ. މި އިދާރާގެ އިދާރީ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެވެ. ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ޢައްޔަންކޮށް ވަކިކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.  

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno