އޮންލައިން މީޓިންގް ފޯރ ވެލިޑޭޝަން އޮފް ކަރިކިއުލަމް އެންޑް ޓްރެއިނިން ނީޑްސް އެނަލިސިސް ފޯރ ޖަޖަސް 07 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގައި ބާއްވައިފި

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ކޮންސަލްޓެންޓް އަދި ޔޫ.އެސް ގެ ޖަޖެއް ކަމަށްވާ މެލްކަމް ސައިމަންސް ކުރިއަށްގެންދެވި އޮންލައިން މީޓިންގް ފޯރ ވެލިޑޭޝަން އޮފް ކަރިކިއުލަމް އެންޑް ޓްރެއިނިން ނީޑްސް އެނަލިސިސް ފޯރ ޖަޖަސް 07 އޮކްޓޫބަރ 2020 ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ޖަޖް މެލްކަމް ސައިމަންސް އާއި ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތަޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާ އާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ބޭފުޅަކާއި، ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ބައެއް ޤާޟީން އަދި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީ އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާއިއެކު މުޅިއެކު 25 ބޭފުޅުންނެވެ.

ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތަޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒުނާއެވެ. އެކަމަނާގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިފަދަ ޓްރެއިނިންތަކުގެ މުހިއްމުކަމާއި އަދި ދާއިރާގެ ކަންކަން ކުރިއަރުވާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބައިވެރިންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަމަށްވަނީ އަލިއަޅުވާލާފައެވެ.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ކޮންސަލްޓެންޓް ޖަޖް މެލްކަމް ސައިމަންސް ތައާރަފްކޮށް އަރުވައިދެއްވީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ޙަނީފްއެވެ. އަލްއުސްތާޛް ޙަނީފްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ޖަޖް ސައިމަންސް އަކީ 30 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާހުރި އެކި ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމާއި، އެކިފަހަރުމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަލް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމާއި އަދި އެބޭފުޅާގެ ކިބައިން ބައިވެރީންނަށް ވަރަށްގިން މަޢުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޓަވިއު އަދި ސުވާލުކަރުދާސް މެދުވެރިކޮށް ޖަޖް ސައިމަންސްއަށް ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަށްވަނީ ބައިވެރިންނަށް ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވާފައެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ ބޭނުމަށް ލިބެންހުރި ވަސީލަތްތައް އަދާ ހަމަކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޭއްވުން މުހިންމީ ކޮން ތަމްރީނުތަކެއްކަމާއި އަދި މި ތަމްރީނުތަށް ބޭއްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި އެކުލަވާލެވިދާނެ ބައިނައްލަގުވާމީ ދުނިޔޭގައި އަމަލުކުރަމުން އައްނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ. އަދި ތަމްރީނުތަށް ބޭއްވުމުގައި ޝަރުއީ ދާއިރާއަށާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެއިރެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުން ތަމްރީނު ބޭއްވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް ޖަޖް ސައިމަންސް ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. ޕްރެޒެންޓޭޝަން ނިންމަވާލައްވަމުން ޖަޖް ސައިމަންސް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ދިގު ދަތުރެއްގެ ފެށުން ކަމަށާއި،އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޤާނޫނުތައް އަދި ޤަވައިދުތައް ރިވިއު ކުރެވި އަދާހަމަކުރުން ވަރަށް މުހިއްމުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުން ނިންމާލައްވާފައިވަނީ ސުވާލުކޮށް ހިޔާލުފާޅުކުރުމަށް ބައިވެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
ankara escort
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno