ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/10) އަށް ގެނެވުނު 2 ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން، އުފެދުނު ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން 07 ފެބުރުވަރީ 2021 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު އުފެދުނީ 05 ޖަނަވަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރެވުނު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުންނެވެ. އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑަކީ، ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ޤާނޫނުގެ 2 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަފަޔާ އިރުޝާދު ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ބޯޑެކެވެ. އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖުޑީޝަލް އެކެޑެމީން ހިންގާ އެކި އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ލަފާދިނުމާއި، އެކެޑެމީގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލްކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، އެކެޑަމީ ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދާ އެކި އެކި އުސޫލުތައް ފާސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގެ ފަރާތުން ޗީފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އާއި ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީ ހިންގާ އިސްވެރިޔާ އާއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ 4 މެމްބަރުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއް އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަރާތެއް ހިމެނެއެވެ.

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno