ހައިކޯޓުގެ އުތުރާއި ދެކުނު ގޮތްޕަށް ބޭނުންވާ އޮފީސް މެޝިނަރީސް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

max 1

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ބޭނުންވާ އޮފީސް މެޝިނަރީސް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިމްޑީ ޓެކް އާއި މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް އާ ޙަވާލުކޮށް، މަސައްކަތު ދެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ވަކިވަކިން މިއަދު އޮތް ދެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް ސޮއި ކުރެއްވީ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަމީރާ އަބްދުއްރަޝީދެވެ.

މި ދެ މަސައްކަތް ވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 16 އޮކްޓޯބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ނިންމަންޖެހޭ ގޮތަށެވެ.