ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުން ފެށުމާ ބެހޭ ޤަރާރު

0 134250580521 news

ހައިކޯޓު/ ދެކުނު ގޮފީގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުން ފެށުމާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަރާރު ވިދާޅުވުމަށް