ހ.ލޮބީ، ޙުސެއިން ހުމާމްގެ ވަކީލާ ޙަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނުރެއްވި ނޫސް ބަޔާން

highcourtnoos

ހ.ލޮބީ/ ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި ނަންބަރު: 2014/HC-A/180 ޤަޟިއްޔާ ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން މިހާތަނަށް ވެސް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހ.ލޮބީ/ޙުސެއިން ހުމާމް އަޙްމަދުގެ ވަކީލު، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަސީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަތަކާ ޙަވާލާދީ މީޑިއާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޚަބަރާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނުރެއްވި ނޫސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.