ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

KFushiProject2019Cover.jpg

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކަލެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއެކު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތަކީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް އިތުރު މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޯޓުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ 03 މެޖިސްޓްރޭޓުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ އިތުރު ޖާގަ ބޭނުންވާތީ އިތުރު ރޫމެއް އެޅުމަށާއި، އެ ކޯޓުގައި މިހާރު ހުރި ކޯޓު ރޫމްގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް ޒަމާނީ ކޯޓު ރޫމެއް ހެދުމަށާއި، އަދި މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރއާއި ލީގަލް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކެބިން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތެކެވެ.

KFushiProject2019.jpg

ޖުމްލަ 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮށް ނިންމާގޮތަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 646،103.05 ރުފިޔާއެވެ.

"ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ސެމިނަރ ފެށިއްޖެ

L Atoll Together201801

ލ. އަތޮޅަކީ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި، "ހައްދުންމަތި ރައްކާތެރި އަމާން މުޖުތަމަޢަކަށް، މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން" މި ނަމުގައި ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިސްނަންގަވައިގެން، ލ.އަތޮޅުގައި ހުރި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ދުވަހުގެ ސެމިނަރ ލ. ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ "ގުރަހަ" މާލަމުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް 37 އަހަރު ޚިދުމަތްކުރެއްވުމަށް ފަހު މުސްކުޅިކުރައްވައިފި

BKudarikilAhmedRaazee

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި 37 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބ.ކުޑަރިކިލު  މިރާޒް، އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރާޟީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރައްވައިފިއެވެ. މުސްކުޅިކުރެއްވި އިރު އޭނާ ހުންނެވީ ބ.ކުޑަރިކިލު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމުގައެވެ.

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރާޟީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ، 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ބ. ކުޑަރިކިލު ކޯޓުގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ މަޤާމަށެވެ. އެއަށް ފަހު، އެ ކޯޓުގެ ކްލާރކް އެއްގެ މަޤާމާއި، އެސިސްޓެންޓް ސެކްރެޓަރީ އަދި ސެކްރެޓަރީގެ  މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ފ އަދި ދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ ވޯކްޝޮޕް ބާއްވައިފި

FAtollCRPC01

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/12 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) އާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލުމުގެގޮތުން، ފ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއާއި ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

2017 އޮގަސްޓް 24 އިން 26 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ވޯކްޝޮޕް ބާއްވާފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫގައެވެ.

FAtollCRPC02

FAtollCRPC04

FAtollCRPC03

ފ އަދި ދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހުރިހާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި ލީގަލް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެލެއްވި މި ވޯކްޝޮޕް ފެސިލިޓޭޓް ކޮށްދެއްވީ، ޑްރަގް ކޯޓް ހިންގެވުމާ ޙަވާލުވެހުންނެވި ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީދެވެ.

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގިރާކުރެވޭ އައު ހަރުފަތެއް – މ.މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތް

Mulakucover

2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު، 6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސް ޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް އާ ޙަވާލުކުރެވުނު މ.މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި ޢިމާރާތާއި ޙަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.

މުލަކަ އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މ.މުލަކު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތް ވެގެންދާނީ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކަމުގައެވެ. މި ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ޝަރީޢަތް ކުރުމަށް ޚާއްޞަ 02  މާލަމާއި  މެޖިސްޓްރޭޓު ކޮޓަރިއާއި، އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ އޭރިއާއަކާއި، ޖަލު ގޮޅިއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސ.ހިތަދޫއަށް މިއަދުކުރި ވިއްސާރައިގައި ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފެން ވަނުމާގުޅިގެން ޝަރީޢަތްތައް މެދުކަނޑާލުން

hith

ސ.ހިތަދޫއަށް މިއަދުކުރި ވިއްސާރައިގައި ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފެން ވަނުމާގުޅިގެން ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވެ، މިއަދަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ބައެއް ޝަރީޢަތްތައް ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަމަށް އެކޯޓުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ރ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއިރާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްވެލުން

dhuvaafarucover

ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަކީ، ގުޅުން ބަދަހި އެކުވެރި ޢާއިލާތަކަކަށް ހެދުމަށާއި އަދި އެކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް، ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބާއްވައިފި

fn03

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރައްސްމިއްޔާތު ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، މުވައްޒަފުންނާއި، ކުރިން ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި މެސްޖިޓްރޭޓުންނާއި މުވައްޒަފުންވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ޙަފުލާ

cover

image-0-02-01-b85d898b0abae090e3f7139b3dc7944b3cc79ed4101714a846cf79e11f2fdf0d-V

cover02

cover03

cover04

cover05

cover06

cover07

2016 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއެކު ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކޯޓުތަކުގައި މި ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށްދާނީ ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި  ވަކިން ޢިމާރާތްކުރެވިފައިވާ ކޯޓުތަކުގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ކޯޓެއްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެގެންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާއި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ފަރާއިޟުގެ ޢިލްމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީ

 M.mulitraining

ވ އަދި މ އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއާތާއި، ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި ފަރާއިޟުގެ ޢިލްމަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މ. މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިންތިޒާމުކުރައްވައިގެން 03 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދާނީ 21 ޖުލައި 2016 އިން 23 ޖުލައި 2016 އަށް މ. މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފި

mavah1

ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިބަދަލާއެކު މިއަދުން ފެށިގެން އެކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

antalya bayan escort
kadikoy escort
bodrum escort
eskisehir escort
free sex video
sex watch
porn
kartal escort
izmit escort
freehdporn.mobi
porno