ލ. ފޮނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އާއިލީ މާހެފުން 1437

Latoll01m

ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2016 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއަކީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ، އަދި މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ އެކުވެރި ބަޔަކު އުޅޭ ދާއިރާއަކަށް ހެއްދެވުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އެދިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ބ. ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން

Kendhoo02

ބ. އަތޮޅު ކެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވުނު  އެކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި، ކޯޓުގެ ހިންގުން، 26 މެއި 2016 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ލ އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްދަނީ

Latoll01

ލ. އަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ހިންގޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ލ. ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 12 މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި، ލީގަލް މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާ މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމަކީ ދެދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން

naifaru0102

ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ހިންގުން އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށް، މިއަދުން ފެށިގެން ކޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދާނީ އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައެވެ.

ދެބުރިއަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކީ ޝަރީޢަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ދެ ކޯޓު ރޫމާއި، ދެ މެޖިސްޓްރޭޓް ރޫމާއި، އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ބަޔަކާއި، ކޮންފަރެންސް ހޯލަކާއި، އަރުޝީފަކާއި، ސްޓޯރ ރޫމެއްގެ އިތުރުން، ވަކީލުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބަޔަކާއި، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރެވޭ ފަރާތްތައް ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ބަޔަކާއި، އެކޮމަޑޭޝަން ރޫމެއްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯޓެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

naifaru0100

ޅ. ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހިންގުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތަށް ކޯޓުގެ ހިންގުން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ކޯޓުގެ ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޓީމެއް ޅ. ނައިފަރަށްގޮސް އެމަސައްކަތުގައި ދަނީ ޙަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުން

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިއުމާގުޅިގެން މިއަދު (25 އެޕްރީލް 2016) ގެ 13:00 އިން ފެށިގެން 4 ގަޑިއިރަށް އއ.ރަސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާތީ، މިއަދު ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް މިރެއަށް ރީޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

 

thinadhoomc02

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ކޯޓު ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން ފެށިގެން ދިޔައީ މިއަދު ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ގދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާ ހިންގެވުމާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަންއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

 

thinadhoomc02

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު އެ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ކޯޓު ހިންގުން އައު ޢިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުން ފެށިގެން ދިޔައީ މިއަދު ބޭއްވުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ގދ. ޖުޑީޝަލްދާއިރާ ހިންގެވުމާއި ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުވެ ހުންނެވި އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދެވެ. އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ އެކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަންއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރޭނިންގ ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

Thinadhoomc

ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންގެންދާ މުވައްޒަފުންނަކީ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ، އަދި ޒަމަނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ފުރިހަމަގޮތުގައިހިފައިގެން އަވަސްކަމާއެކު ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއްދޭ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެ ކޯޓުން ރާވާފައިވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން 28 މާރިޗު 2016 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ކޯޓުގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

މަސައްކަތް ނިމި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތައް

dhiffushimc

ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރައްޤީކޮށް އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީދާއިރާއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފާއިތުވެދިޔަ 2015 ވަނަ އަހަރަކީ ޝަަރުޢީދާއިރާއަށް އިތުރު ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވުނު އަހަރެކެވެ.

ކޯޓުތައް އުމުރާނީގޮތުން ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަރުޢީދާއިރާއިން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން 08 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި، އެ ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުން ވަނީ އައު އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. އެއީ؛

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވީނަމަވެސް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިޔަށް ދިޔަ

25 ޖަނަވަރީ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ގދ.ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި އަލިފާން ރޯވުމުގެ ސަބަބުން ރަށުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވީ ނަމަވެސް ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް އެހެނިހެން ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހެކޭ އެއްގޮތަށް  ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އެހެނިހެން ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހެކޭ އެއްގޮތަށް ހެނދުނު 8:00 ގައި ކޯޓުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތްތައް ފަށައި، ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް ދެމުންގޮސްފައިވެއެވެ.

ގދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ކުރިޔަށް ނުދިޔަކަމުގައިވީނަމަވެސް މުއްދަތު ޖެހުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓުގައި ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ނެތުމާއެކު ކޯޓުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކޮޕީ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށާއި ކޯޓަށް ކޮޕީއެއް އޮންނާނޭ ގޮތަށް، އަތު ލިޔުމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

sakarya escort
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
anne porno
sakarya escort
evden eve nakliyat
izmir escort
konya escort
bodrum escort bayan
antalya bayan escort
sex watch
istanbul escort istanbul escort sirinevler escort istanbul escort beylikduzu escort
instagram takipi satın al
bahis siteleri
paykasa bozdurma