Bursa Escort - escort bayan - görükle Escort

ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ޚަބަރަކީ ދޮގު ޚަބަރެއް

ދިއްދޫދާއިރާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ފަރުތަމުންގެންދާ ގޮދު ޚަބަރެކެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނުގޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 74 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ ކަމާމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންކަމަށް ބުނެފައިވާހިނދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހއ. ދިއްދޫ ފުނަމާގޭ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެކަމަށާއި އަދި އެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 19 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްޤާއި މިނިވަންކަމާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/04 (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) އާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަވާޢިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-C/17 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-SJ/09 ކޯޓު އަމުރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަޟާއީ ނިންމުންތަކާ ތަޢާރުޟުވާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަމަށްވާތީ، އެ ނިންމުން ބާޠިލު ކަމަށާއި، އަދި ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ، މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިޞަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ކުރުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގަންދެން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމާގުޅޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ramazan

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވައިފިއެވެ.

ދިހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް މިސްޓަރ ޔަންގް ސަންގް ޓައެ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

cj-trip17

ހައިލެވެލް ސެމިނަރ ފޮރ ފޮސްޓަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން ވިތު ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް މިސްޓަރ ޔަންގް ސަންގް ޓައެ އާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ  ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ގަޑިން މިއަދު ހެނދުނު 10:00 ގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާރ މަރްޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

"ހައިލެވެލް ސެމިނަރ ފޮރ ފޮސްޓަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން ވިތު ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި

"ހައިލެވެލް ސެމިނަރ ފޮރ ފޮސްޓަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން ވިތު ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ސޯލްއަށް އިއްޔެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

ހައި ކޯޓު / އުތުރު ގޮތްޕާއި، ހައި ކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހައި ކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް އެކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ޝާއިޢުކުރައްވާފައެވެ.

މި ޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ހައިކޯޓާއި ހައިކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖައްސާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 35 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ހައިކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގޮތްޕަކަށް ތިން ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މަރްޔަމް ވަޙީދުގެ ކިބައިން ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޝަރުޢިއްޔަތާއި، އަހުލިއްޔަތާއި، ވިލާޔަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވުން

SC2

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މަރްޔަމް ވަޙީދުގެ ކިބައިން ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޝަރުޢިއްޔަތާއި، އަހުލިއްޔަތާއި، ވިލާޔަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މަރްޔަމް ވަޙީދުއަށް ލިބިގެންނުވާކަމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގަވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 707/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

SC2

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  707/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް 16 ފެބުރުވަރީ 2017 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  707/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވަނީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  707/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާއިން  "ދިވެހި ސަރުކާރާއި މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ ވ.ބޮޑުމޮހޮރާ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކުރުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް އެއްބަސްވާކަމުގެ އެގްރިމެންޓްގެ 8 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި 16 ފެބުރުވަރީ 2017 އިން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކުރުމަށް" ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2017/SC-L-J/01 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ މައްސަލަ ނިންމިގޮތާ ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުން އެދި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ލީގަލް ފްރެޓަރނިޓީ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމުކުރެވެންޖެހޭ ކަންތައްތަކާގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމް.ކިޔު.އޭ) އާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި، ރޫލް އޮފް ލޯ ނުވަތަ ޤާނޫނުގެ ޙުކޫމަތު ނެގެހެއްޓުމަކީ ޤައުމުގެ ސިޔާދަތާ ގުޅިފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު އެކަން ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ސްޓްރީމް ލައިންކޮށް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމަށާއި، އަދި މޮނީޓަރ ކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނެތި، ވަކިވަކި ކޮލެޖްތައް ހަދައިގެން އެ ކޮލެޖް ތަކުން ލޯ ޑިގްރީ ދޫކުރާގޮތަށް އޮންނަ އޮތުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ބަޙުސްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sex watch
cankaya escort