04 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ކޯޓު އަމުރު

TwitterJA

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅުނު ރިޝްވަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންކަމަށް ބުނެ، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ އެންމެ އިސް އިދާރީ މުވައްޒަފު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހޯދަމުންގެންދާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސްބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމަކީ، އަދި އިސްވެ ދެންނެވުނު އަމުރު ނެރެ ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދަނީ ހަމަޖެހިފައިވާ ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތާ ޚިލާފަށް، ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަގު ފަހިވާގޮތަށް ކަމަށްވާތީ، އެ އަމުރަކީ ބާޠިލް އަމުރެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ އަމުރާގުޅިގެން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށާއި އަދި އެ އަމުރާގުޅޭ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނީއްސުރެ އެ ކޯޓުން އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެނގޭގޮތަށް މައްސަލައިގެ ފައިލްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކާ އެކު، މައްސަލައިގެ ފައިލް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ވިދާޅުވުމަށް

04 ފެބްރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

TwitTer PressRelease

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-SJ/01 ކޯޓު އަމުރުގައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިތުރު އިރުޝާދާއި މަޝްވަރާއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެދިލައްވާފައިވާ މައްސަލައިގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެ ދެންނެވުނު ކޯޓު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް، އެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ހުރަސް އެޅިދާނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށާއި އަދި އެ އަމުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަލުން ޝަރީޢަތް ހިންގަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ވާނަމަ އެކަން ކަމާބެހޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އެކަން 04 ފެބްރުވަރީ 2018 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެންގިފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސް ބަޔާނުގައި ވަނީ ޢާންމުކުރައްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް

ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކްޓިން ޗީފް ޖަސްޓިސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

news

ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ޖަސްޓިސް މިރުޒާ ޙުސައިން ޙައިދަރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެކްޓިންގ ޗީފް ޖަސްޓިސް މިރުޒާ ޙުސައިން ޙައިދަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ކަމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅާއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި، ރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީއާއި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ޖުޑީޝަރީއާ ދެމެދު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އެކުވެރިގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި، ބަންގްލަދޭޝްގެ ޖުޑީޝަރީއިން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ދެ ޤައުމުގެ ޖުޑީޝަރީގެ ދެމެދުގައި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރެއްވުމާގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.


މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް އާއި، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު އާއި، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އާއި، ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހިޖުރީ އައު އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ, ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ފޮނުއްވުން

Web

މި ފެށޭ ހިޖުރީ 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ދިވެހި ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢދު ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް ބާއްވައިފި

IMG-20170919-WA0540

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްޞަ ޙަފްލާއެއް ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތް މި ޙަފްލާގައި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ރައްޔިތުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލެކްސިސްނެކްސިސް އާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން ޝާއިޢުކުރެވޭ "ދިވެހިރާއްޖެ ޤާނޫނު ރިޕޯޓުތައް" ގެ ފުރަތަމަ ވޮލިއުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ނެރެދެއްވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ ޤާނޫނު ރިޕޯޓުތަކުގެ ފުރަތަމަ ވޮލިއުމް ގައި ހިމެނެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމްތަކެވެ.
އޭގެ އިތުރުން، ޗައިލްޑް ރައިޓްސް އެންޑް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް ގެ ނަމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްދިޔަ ސިމްޕޯސިއަމްގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އެކްޝަން ޕްލޭން މި ޙަފްލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ނެރެދެއްވިއެވެ.
މި ޙަފްލާގައި ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ކޯޓުތަކުގެ ކޮމެންޓަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަނިލް އާއި، މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ، އޭގެ އިތުރުން މާލޭ ކޯޓުތަކުގެ ލީގަލް މުވައްޒަފުންނާއި، ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަކީލުންނާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީގެ އިސްވެރިން ވެސް މި ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ދިވެހި ތާރީޚުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާއިމު ކުރެވުނީ 2008 ސެޕްޓެމްބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިކަމަށް ބުނެ ފަތުރާ ޚަބަރަކީ ދޮގު ޚަބަރެއް

ދިއްދޫދާއިރާގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރަކީ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ފަރުތަމުންގެންދާ ގޮދު ޚަބަރެކެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނުގޮތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 74 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެ ކަމާމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންކަމަށް ބުނެފައިވާހިނދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހއ. ދިއްދޫ ފުނަމާގޭ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެކަމަށާއި އަދި އެ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން 19 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި 26 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްޤާއި މިނިވަންކަމާއި އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 2013/04 (ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ސ) އާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤަވާޢިދުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް) ގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 3 ވަނަ ނަންބަރާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-C/17 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-SJ/09 ކޯޓު އަމުރުން އެކަށައަޅާފައިވާ ޤަޟާއީ ނިންމުންތަކާ ތަޢާރުޟުވާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމެއްކަމަށްވާތީ، އެ ނިންމުން ބާޠިލު ކަމަށާއި، އަދި ޢަބްދުއްލަޠީފު މުޙައްމަދު އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަމަށް ކަނޑައަޅައިދީ، މި މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިޞަލާކުރަނިވި ޙުކުމެއް ކުރުމާ ހަމައަށް ނުވަތަ ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އަންގަންދެން ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ބައި-އިލެކްޝަން ބޭއްވުމާގުޅޭ އެންމެހައި އިންތިޒާމުތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށާއި މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށް ދިނުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވައިފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ramazan

ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވައިފިއެވެ.

ދިހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ވިދާޅުވުމަށް

އިތުރު ލިޔުންތައް...

  1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއާގެ ޗީފް ޖަސްޓިސް މިސްޓަރ ޔަންގް ސަންގް ޓައެ އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  2. "ހައިލެވެލް ސެމިނަރ ފޮރ ފޮސްޓަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން ވިތު ދަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓު" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮރެއަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި
  3. ހައި ކޯޓު / އުތުރު ގޮތްޕާއި، ހައި ކޯޓު / ދެކުނު ގޮތްޕަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ
  4. ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ މަރްޔަމް ވަޙީދުގެ ކިބައިން ކޯޓުތަކުގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ޝަރުޢިއްޔަތާއި، އަހުލިއްޔަތާއި، ވިލާޔަތު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވުން
  5. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 707/Cv-C/2017ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ބާޠިލް ޙުކުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

mersin escort - escort bursa';
antalya bayan escort
bodrum escort
konya escort
astropay bozdurma
istanbul escort beylikduzu escort istanbul escort halkali escort etiler escort beylikduzu escort sisli escort sirinevler escort istanbul escort sirinevler escort esenyurt escort sirinevler escort sirinevler escort avcilar escort istanbul escort beylikduzu escort bakirkoy escort beylikduzu escort atakoy escort avcilar escort sirinevler escort findikzade escort porno porna brazzers porno turk pornosu porno izle hd porno
beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort escort beylikdz beylikdz escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdz escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort apa escort escort beylikdz sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
porno
denizli bayan escort hd sex videos
deutscher inzest porno
ankara escort
sex watch
porn
free porn
kartal escort