ކޮމަންވެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ.ޖޮސެޕިން އޮޖިއަމްބޯ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

sccjcommonwealth2016

ކޮމަންވެލްތުގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޑރ ޖޮސެޕިން އޮޖިއަމްބޯ މި މަހުގެ 9 އިން 11 އަށް ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ޒިޔާރަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

IMG 6072

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު މރ. އަކިލޭޝް މިޝްރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެވެ.

india

ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި ސަރކިއުލަރ އާ ގުޅޭ

supreme

އިނގިރޭސި ބަހާއި ޢަރަބި ބަހުން ހުންނަ ޑޮކިއުމަންޓްތައް، އޭގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހުށަނޭޅުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކޯޓުތަކުން ބަލައިގަނެ، މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާއި އަދި އެނޫން ބަސްބަހުން ލިޔެފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް މަތީގައި ބުނެވިފައިވާ ދެ ބަހުންކުރެ ބަހަކުން، އޭގެ ތަރުޖަމާ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެފަދަ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބަލައިގަނެ އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ. އަތުލް ކެޝަޕް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިއަހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

CJUS

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މރ. އަތުލް ކެޝަޕް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އަރިއަހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު 11:45 ގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް 2015/2016 އާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވި ނޫސްބަޔާނާ ގުޅޭ

supreme

އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން 23 ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕޯޓް 2015/2016: ދަ ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ވޯލްޑްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ގައި އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް، އަދި ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 02 މާރޗް 2016 ގައި ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

02 މާރިޗު 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސް ބަޔާން

އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން 23 ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓް 2016/2015: ދަ ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ވޯލްޑްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް (އިންޑެކްސް ނަމްބަރ: (POL10/2552/2016) އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

 

02 މާރިޗު 2016 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުއްވާފައިވާ ނޫސްބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް

އދ. ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މރ. މިރޯސްލަވް ޖެންކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

UN

އދ. ގެ އެސިސްޓަންޓް ސެކްޓްރީ ޖެނެރަލް މރ. މިރޯސްލަވް ޖެންކާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް މި މަހުގެ 21 އިން 22 އަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި އދ. ގެ މިޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 11:15ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ބްރިޓިޝް-މޯލްޑިވްސް އޯލް ޕާރޓީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވަފުދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އަރިއަހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

SC News

ބްރިޓިޝް-މޯލްޑިވްސް އޯލް ޕާރޓީ ޕާރލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވަފުދެއް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ އަރިއަހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާގުޅޭ ޢާއްމު ސިޓީ

SC2ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރި މައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގައި، ބަންދުން ނުވަތަ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލުމަށް ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އަމުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރި މައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ އަމުރެއް ނެރޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް އުނިކޮށް، 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައިގެ ފައިލް ލިޔުންތަކާއެކު، ސީދާ މާލޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައިފި

supreme

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު: 2015/SC/07 ސަރކިއުލަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާލޭގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ހައިކޯޓަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ނިންމާ މައްސަލަތައް، އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އެ މައްސަލައެއް ނިންމި ކޯޓަށް ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައިގެ ފައިލް ލިޔުންތަކާއެކު، ސީދާ މާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގަވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގަވާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 05/2016 (11 ފެބުރުވަރީ 2016) ޢާއްމު ސިޓީންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޮންސަލްޓެންޓް އާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

CJ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޮންސަލްޓެންޓް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަލީ މަނިކުއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް އާއި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އަދި ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް...

beylikdz escort istanbul escort beylikduzu escort ataky escort
sakarya escort
evden eve nakliyat
izmir escort
konya escort
bodrum escort bayan
antalya bayan escort
sex watch
istanbul escort istanbul escort sirinevler escort istanbul escort beylikduzu escort
escort sakarya escort sanliurfa
paykasa bozdurma
bodrum escort
sex hikayeleri Sex Hikayeleri